DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-281-294

МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІСОВОЇ РЕНТИ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


Актуальним завданням для ефективного функціонування вітчизняної економіки є необхідність відображення доходу від використання лісових ресурсів в бухгалтерському обліку, що дасть змогу управлінському персоналу підприємства обґрунтовувати ефективність природоохоронних заходів, оцінювати розмір витрат, що здійснюються під час відтворення та охорони лісових ресурсів. Дослідження спрямоване на виявлення особливостей лісової ренти з метою визначення її суми та відображення в бухгалтерському обліку для управління нею.

Під лісовою рентою пропонуємо розуміти дохід, отриманий власником від використання лісових ресурсів. Зазначений порядок визначення суми лісової ренти може бути застосований для відображення її в бухгалтерському обліку. Лісова рента є одним з видів доходів підприємства, тому для відображення її в обліку запропоновано відкрити аналітичні рахунки до рахунку 79 «Фінансові результати». Для визначення суми лісової ренти та відображення її в бухгалтерському обліку запропоновано форму розрахунку лісової ренти. З метою управління розміром лісової ренти та витратами, понесеними на її отримання, запропоновано використовувати інформацію із розробленого Звіту про формування лісової ренти. Відображення лісової ренти в обліку, надасть достовірну та поглиблену інформацію керівництву про доходи та активи підприємства. Раціональне використання лісових ресурсів та облікове відображення лісової ренти дозволить посилити контроль за впливом діяльності людства на природні ресурси та дотримуватися концепції сталого розвитку.


Ключові слова


рента; лісова рента; облік ренти; визначення суми ренти; стійкий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchuk, T.I. (2009), Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja formuvannjam i vykorystannjam lisovyh biologichnyh aktyviv: dissertation, NUBIP, Kyiv, 20 p.

Vrublevs'ka, O.V. (2007), “Lisova renta: vyluchennja j rozpodil”, Naukovyj visnyk Nacional'nogo lisotehnichnogo universytetu Ukrai'ny. Zbirnyk naukovo-tehnichnyh prac', Vol. 17.2, pp. 11–17.

Golub, O.A. and Antonenko, I.Ja. (2003), “Analiz vtrat lisovyh resursiv Ukrai'ny”, Produktyvni syly i regional'na ekonomika, Vol. 2, pp. 10–14.

Dvorjashyna, N.S. (2005), “Analiz suchasnogo stanu lisovyh resursiv u konteksti stalogo rozvytku”, Naukovyj visnyk, Vol. 15.1, pp. 216–221.

The Verhovna Rada of Ukraine (1991), Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Koval', Ja.V. (2012), “Kompleksna ekonomichna ocinka lisovyh resursiv: kryterii', mehanizmy formuvannja i vykorystannja”, Lisove i sadovo-parkove gospodarstvo, Vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2012_1_13

The Verhovna Rada of Ukraine (1996), Konstytucija Ukrai'ny, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr

Lazarenko, Ja., “Stanovlennja zakonodavchyh system v Ukrai'ni. Rozvytok lisovogo zakonodavstva Ukrai'ny”, available at: http://pravoznavec.com.ua/period/article/800/%CB

Lycur, I.M. (2012), “Metodychni pidhody do ekonomichnoi' ocinky lisovyh resursiv”, Ekonomika pryrodokorystuvannja i ohorony dovkillja, pp. 49–56, available at: http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2012/Lytsur.pdf

The Verhovna Rada of Ukraine (1994), Lisovyj kodeks Ukrai'ny, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

Osadcha, T.S. (2015), “Zemel'na renta jak ob’jekt buhgalters'kogo obliku”, Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Vol. 1 (45), pp. 103–106.

The Verhovna Rada of Ukraine (2011), Podatkovyj kodeks Ukrai'ny, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Tunitsya, Yu.Yu. (1977), “Ekologicheskie faktory v izderzhkakh proizvodstva”, Voprosy ekonomiki, No. 7, pp. 116–124.

Furdychko, O.I. (2012), “Ekologo-ekonomichna ocinka lisovyh zemel' jak osoblyvogo resursu noosfery”, Agrosvit, No. 2. pp. 2–6.

Havar, Ju. (2008), “Osoblyvosti ocinky vartosti lisovyh zemel' ta lisovyh resursiv”, Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja, No. 70, pp. 58–62.

Shavurs'ka, O.V. (2012), “Aktual'ni problemy buhgalters'kogo obliku lisu”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 3 (24), pp. 532–536.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вовчук Т.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів : дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Т.І. Вовчук. – К. : НУБІП. – 2009. – 20 с.

Врублевська О.В. Лісова рента: вилучення й розподіл / О.В. Врублевська // Національний лісотехнічний університет України ; зб. наук.-тех. пр. / Науковий вісник. – 2007. – № 17.2. – С. 11–17.

Голуб О.А. Аналіз втрат лісових ресурсів України / О.А. Голуб, І.Я. Антоненко // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. пр. – у 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2003. – Ч. 2. – С. 10–14.

Дворяшина Н.С. Аналіз сучасного стану лісових ресурсів у контексті сталого розвитку / Н.С. Дворяшина // Науковий вісник. – 2005. – № 15.1. – С. 216–221.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Коваль Я.В. Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів: критерії, механізми формування і використання / Я.В. Коваль // Лісове і садово-паркове господарство. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2012_1_13.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Лазаренко Я. Становлення законодавчих систем в Україні Розвиток лісового законодавства України / Я.Лазаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/period/article/800/%CB.

Лицур І.М. Методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів / І.М. Лицур // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2012. – С. 49–56 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2012/Lytsur.pdf.

Лісовий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

Осадча Т.С. Земельна рента як об’єкт бухгалтерського обліку / Т.С. Осадча // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія «Економіка». – Вип. 1 (45). – Т. 2. – Ужгород, 2015. – С. 103–106.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Туниця Ю.Ю. Экологические факторы в издержках производства / Ю.Ю. Туниця // Вопроси экономики, 1977. – № 7. – С. 116–124.

Фурдичко О.І. Еколого економічна оцінка лісових земель як особливого ресурсу ноосфери / О.І. Фурдичко // Агросвіт. – 2012. – № 2. – С. 2–6.

Хавар Ю. Особливості оцінки вартості лісових земель та лісових ресурсів / Ю.Хавар // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2008. – № 70. – С. 58–62.

Шавурська О.В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку лісу / О.В. Шавурська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3 (24). – С. 532–536.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.