DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-240-252

НАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ

Інна Олександрівна Макаренко

Анотація


В умовах посилення вимог до аудиторської професії та підвищення якості неаудиторських послуг гостро відчувається необхідність у зіставленні кращої практики сумісного надання аудиторських і неаудиторських послуг. Використовуючи методи компаративного аналізу, статистичні та графічні методи, в статті висвітлено ключові тенденції надання неаудиторських послуг в Україні в контексті імплементації світового досвіду, проведена систематизація вимог до розмежування аудиторських і неаудиторських послуг і встановлено необхідність їх гармонізації для забезпечення незалежності аудиторів. Особливу увагу приділено сучасним підходам до регулювання таких послуг в ЄС і США. Враховуючи положення Директиви 2014/56/ЄС «Про обов’язковий аудит річної та консолідованої звітності» та Регламенту ЄС 537/2014 «Про конкретні вимоги стосовно обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання», Директиви 2014/95/ЄС «Щодо розкриття нефінансової і диверсифікованої інформації деякими великими компаніями і групами» та Закону Сарбейнса-Окслі, визначено прогалини в нормативному регулюванні аудиторських і неаудиторських послуг в Україні та окреслено шляхи їх вирішення з огляду на проведення аудиторської реформи і конвергенцію стандартів обліку та аудиту.


Ключові слова


неаудиторські послуги; аудиторські послуги; аудиторська діяльність; гармонізація

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verhovna Rada of Ukraine (2008), Pro akcionerni tovarystva [About corporations], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17

The Verhovna Rada of Ukraine (1993), Pro audytors'ku dijal'nist' [About auditing], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

The Audit Chamber of Ukraine (2011), Pro perelik poslug, jaki mozhut' nadavaty audytory [About list of audit services], available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN70683.html

Androshchuk, І.І. (2012), “Misce zavdan' z nadannja inshoi' vpevnenosti v systemi audytors'kyh poslug ta istorychnyj aspekt i'h stanovlennja”, Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu. Ekonomichni nauky, Vol. 21, pp. 327–337.

Gargola, Yu.G. (2010), Audytors'ki poslugy v systemi ekonomiko-pravovogo zabezpechennja gospodars'koi' dijal'nosti: Author’s abstract, Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet, Zhytomyr, 21 р.

The Audit Chamber of Ukraine (2015), Zvity Audytors'koi' palaty Ukrai'ny do Kabinetu Ministriv Ukrai'ny za 2009–2014, available at: www.apu.com.ua/zvit-do-kmu

International Federation of Accountants (2014), Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

Red'ko, O.Yu. (2009), Metodologija ta organizacija profesijnogo audytu v Ukrai'ni. Stan ta perspektyvy rozvytku: Author’s abstract, Derzh. kom. statystyky Ukrai'ny, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, 41 p.

Syzonenko, O.A. (2013), “Vydy audytors'kyh poslug: teorija, praktyka, tendencii' zmin”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 23.16, pp. 284–289.

Big4 (2015), “An Analysis Of The 2014 Financial Performance Of The World’s Largest Accounting Firms”, available at: www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf

Beattie, V., Fearnley, S. and Hines, T. (2009), The impact of changes to the non-audit services regime on finance directors audit committee chairs and audit partners of UK listed companies, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), London, UK, 24 p.

Causholli, М., Chambers, D. and Payne, J.L. (2015), “Does Selling Non-Audit Services Impair Auditor Independence? New Research Says, “Yes”, Current Issues in Auditing, Vol. 9, No. 2, pp. 1–6.

The European Parliament and The Counsil (2014), On statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056

The European Parliament and The Counsil (2014), Оn disclosure of non-financial and diversity information, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095

Sarbanes-Oxley Act (2002), available at: www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

Про Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) : Рішення АПУ від 22 грудня 2011 року № 244/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN70683.html.

Андрощук І.І. Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення / І.І. Андрощук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету / Економічні науки. – 2012. – Вип. 21. – С. 327–337.

Гаргола Ю.Г. Аудиторські послуги в системі економіко-правового забезпечення господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ю.Г. Гаргола ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2010. – 21 с.

Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2009–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf.

Редько О.Ю. Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.Ю. Редько ; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2009. – 40 с.

Сизоненко О.А. Види аудиторських послуг: теорія, практика, тенденції змін / О.А. Сизоненко, А.К. Харькова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 284–289.

An Analysis Of The 2014 Financial Performance Of The World’s Largest Accounting Firms By Big4.com. – January 2015. – Access : http://www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf.

Beattie V. The impact of changes to the non-audit services regime on finance directors audit committee chairs and audit partners of UK listed companies / V.Beattie, S.Fearnley, T.Hines. – 2009. – Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). – London, UK.

Causholli М. Does Selling Non-Audit Services Impair Auditor Independence? New Research Says, «Yes» / M.Causholli, Dennis J. Chambers, Jeff L. Payne // Current Issues in Auditing. – 2015. – Vol. 9, Issue 2. – Рp. 1–6.

Directive 2014/56/EU «On statutory audits of annual accounts and consolidated accounts». – Access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056.

Directive 2014/95/EU «Оn disclosure of non-financial and diversity information». – Access : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095.

Sarbanes-Oxley Act: PUBLIC LAW 107–204–JULY 30, 2002. – Access : https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.