ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В УКРАЇНІ

Володимир Юрійович Гордополов

Анотація


Наведено результати дослідження історичних передумов виникнення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності дали змогу сформувати періодизації етапів становлення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності на території сучасної України та виявити особливості і напрями здійснення діяльності в цій сфері в розрізі історичних фактів. На основі проведеного дослідження щодо місця зовнішньоекономічної діяльності в системі економічних відносин в розрізі історичних етапів виявлено ряд факторів біхевіористичного характеру, що чинять вплив на зовнішньоекономічну сферу як на глобальному рівні, зважаючи на досліджені історичні факти розвитку економіки в світі, так і на макроекономічному рівні, та як наслідок на рівні окремих суб’єктів господарювання. Біхевіористичні фактори зовнішнього середовища по відношенню до суб’єктів господарювання в зовнішньоекономічній сфері, з огляду на історичні дані, включають в себе чинники політичного характеру. Вплив поведінкових факторів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності, що прослідковуються в процесі дослідження історичних аспектів економічного розвитку, є суттєвими з огляду на наведені емпіричні дані щодо становлення та розвитку українських земель під владою сусідніх держав, та включають в себе не окрім політичних аспектів, фактори соціальної та культурної сфер.


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; періодизація; економічніагенти; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996–2015) // Державна служба статистики. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця ХVІІІ ст. до 1861 року) / І.О. Гуржій. – К. : АН УРСР, 1962. – 196 с.

Дацків І.Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І.Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4 (88) – С. 21–26.

Дерев’янкін Г.І. Промисловий переворот на Україні / Г.І. Дерев’янкін. – К., 1975.

Земський Ю.С. Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. / Ю.С. Земський, І.В. Свиноус, А.М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2013. – Вип. 10. – С. 42–47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2013_10_10.

Ибн Хордадбех Книга путей и стран / Ибн Хордадбех ; пер. с арабского, коммент., исслед., указатели и карты Наили Мамедали кызы Велихановой (Велиханлы). — Баку : Элм, 1986. — 428 с.

Каппелер А. Мала історія України / А.Каппелер. – К. : К.І.С., 2007. – 264 с.

Ключевский В.О. Политическое значение древнерусского государства в связи с заграничной торговлей / В.О. Ключевский // Киевская Русь : сборник статей под ред. В.Н. Сторожева. – Т. 1. – М. : Тип. И.Д. Сытина, 1910. – 661 с.

Копитко А.Д. Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X – перша половина XIV ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / А.Д. Копитко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2003. – 18 с.

Майкут X.В. Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського / X.В. Майкут // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 49. – С. 221–227 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_39.

Матузова В.И. Английские средневековые источники IX–XIII вв. / В.И. Матузова ; под. ред. В.Т. Пашуто, Я.Н. Щапова. – М. : Нау- ка, 1979. – 268 с.

Мицик Ю.А. Історія України : навч. посібник / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 586 с.

Ніколаєва Т.М. Олександр Поль: підприємець, громадський діяч та дослідник Придніпровського краю / Т.М. Ніколаєва // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 183–190.

Сворак С.Д. Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. / С.Д. Сворак // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 792–798 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

Україна у двосторонніх відносинах з країнами світу : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, інформ.-бібліогр. від. ; упоряд. М.В. Блинчук ; відп. за вип. Є.Ф. Ражик. – Івано-Франківськ, 2014. – 112 с.

Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України : Кн. 1: На перехресті торгових шляхів / А.І. Чуткий. – К. : Темпора, 2013. – 616 с.

Epistoіa magistri Rogerii im Miserabile Carmen. Scriptores rerum Hungaricarum ; Ed. Em. Szentpetery. – Budapestini 1937. – Vol. 1. – pр. 552–553.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996–2015) // Державна служба статистики. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця ХVІІІ ст. до 1861 року) / І.О. Гуржій. – К. : АН УРСР, 1962. – 196 с.

Дацків І.Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І.Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4 (88) – С. 21–26.

Дерев’янкін Г.І. Промисловий переворот на Україні / Г.І. Дерев’янкін. – К., 1975.

Земський Ю.С. Проблеми організації системи збуту продукції в період становлення зернового ринку України наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. / Ю.С. Земський, І.В. Свиноус, А.М. Карпенко // Економіка та управління АПК. – 2013. – Вип. 10. – С. 42–47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2013_10_10.

Ибн Хордадбех Книга путей и стран / Ибн Хордадбех ;  пер. с арабского, коммент., исслед., указатели и карты Наили Мамедали кызы Велихановой (Велиханлы). — Баку : Элм, 1986. — 428 с.

Каппелер А. Мала історія України / А.Каппелер. – К. : К.І.С., 2007. – 264 с.

Ключевский В.О. Политическое значение древнерусского государства в связи с заграничной торговлей / В.О. Ключевский // Киевская Русь : сборник статей под ред. В.Н. Сторожева. – Т. 1. – М. : Тип. И.Д. Сытина, 1910. – 661 с.

Копитко А.Д. Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X – перша половина XIV ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / А.Д. Копитко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2003. – 18 с.

Майкут X.В. Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського / X.В. Майкут // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 49. – С. 221–227 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_39.

Матузова В.И. Английские средневековые источники IX–XIII вв. / В.И. Матузова ; под. ред. В.Т. Пашуто, Я.Н. Щапова. – М. : Нау- ка, 1979. – 268 с.

Мицик Ю.А. Історія України : навч. посібник / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 586 с.

Ніколаєва Т.М. Олександр Поль: підприємець, громадський діяч та дослідник Придніпровського краю / Т.М. Ніколаєва // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 183–190.

Сворак С.Д. Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст. / С.Д. Сворак // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 792–798 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

Україна у двосторонніх відносинах з країнами світу : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наук. б-ка, інформ.-бібліогр. від. ; упоряд. М.В. Блинчук ; відп. за вип. Є.Ф. Ражик. – Івано-Франківськ, 2014. – 112 с.

Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України : Кн. 1: На перехресті торгових шляхів / А.І. Чуткий. – К. : Темпора, 2013. – 616 с.

Epistoіa magistri Rogerii im Miserabile Carmen. Scriptores rerum Hungaricarum ; Ed. Em. Szentpetery. – Budapestini 1937. – Vol. 1. – pр. 552–553.

DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-61-95

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.