DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-325-340

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ

Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


У статті розглянуто питання сутності організації судово-бухгалтерської експертизи та складових, що її забезпечують.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзуманян Т.М., Танасевич В.Г. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. М., “Юрид. лит.”, 1975. – 120 с.

Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия: Учебник. – М.: Юрид.лит., 1989. – 352 с.

Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М.: Книжный мир, 2003. – 608 с.

Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атака, 2001. – 544 с. (с. 271-275)

Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник.– К.: Видавнича компанія “Воля” – 2004. – 656с.

Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф.., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

Гончарова И. «Марочноя» судебная экспертиза // Юридическая практика, 2006 р., – № 14 (432) от 04.04.2006, с. 1,11

Завадський Й.С. Менеджмент: Managemenеt. – Т.1. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 543 с.

Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. – Харків: Фоліо,2002. – 540 с.

Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Підручник / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П.Завгородній; За ред. А.М. Кузьмінського. – К.: Вища шк., 1993. – 223 с.

Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 460 с.

Теория организации: Учебник для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.

Толкаченко А.А Харабет К.В. Правовая (судебная) бухгалтерия: Курс лекций /Под ред. Н.А.Петухова. М.: ИКФ Омега-Л, 2002. – 216 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.