DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-174-180

ОБЛІК НА БАЛАНСОВИХ І ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ: ПРАВОВИЙ ВИМІР

Ірина Вікторівна Литвинчук

Анотація


Досліджено прояв складових права власності щодо відображення фактів господарського життя на позабалансових рахунках.

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. – М.: “Экспертное бюро-М”, 1997. – 351 с.

Бабаєва Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Посібник для вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – М.:ЮНІТІ-ДАНА, 2001. – 304 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.

Вайсман М.З. Учет, анализ и ревизия при журнально ордерной форме счетоводства. – Кишенев: Издательство «Картя молдовеняскэ», 1964. – 372.

Галаган А.М. Основы общего счетоведения. – Изд-во наркомторга СРСР и РСФСР, М.: 1928. – 436 с.

Герцык Е.Я. Краткий курс общего счетоведения. Издание уральского областного комитета союза совторгслужащих. – Свердловск, 1925.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291

Курс экономической теории. Под общей редакцией проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. Издательство «АСА», Киров 1997.

Л. Инжир. Теория и приктика забалансовых счетов. // Счетная мысль.–№ 9.–1925.–с. 23-25.

Литвинчук І.В. Позабалансовий облік у контексті правовідносин. //Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Третій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – С. 45-47.

Лозинский А.И. Курс теории балансового учёта. – В/О «СОЮЗОРГУЧЁТ». Редакционно-издательское управление. Москва. – 1938. – 584 с.

Лузин А.Л. Классификация и план счетов. Учебное пособие по курсу теории бухгалтерского учета. – М., 1961. – 39 с.

Макаров В.Г. Теоретические основы бухгалтерского учёта. – М.: Финансы, 1978. – 159 с.

П.П. Немчинов Новая классификация счетов бухгалтерского учёта. Текст лекций Киев 1976 г., 42 с.

Палий В.Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической информации. Москва «Финансы», 1975, 160 с.

Палий В.Ф., Соколов Я.В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 224 с.

Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів.– Видання 2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль: ТАНГ, 1998. - 269 с.

Пушкарь М.С. Забалансовый учет: Практ. Руководство. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 48 с.

Сажина М.А. Научные основы экономической политики государства: Учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА (Издательная группа НОРМА – ИНФРА М), 2001. – 224 с.

Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н. Теория бухгалтерского учета. – М.:“Экспертное бюро-М”, 1997. – 351 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.