DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-112-127

ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУПЕРЕЧНОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Наталія Михайлівна Малюга

Анотація


В статті розглянуто основу методології бухгалтерського обліку, якою є його загальні принципи, створені з урахування загальних положень наукового пізнання.

Ключові слова


бухгалтерський облік; принципи бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипова С.П. Особливості функцій обліку та аналізу в ринковій економіці // Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”. – Черкаси, 2002. – С. 3-4.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: проблеми визначення // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – № 17. – С. 3-14; Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Обліку і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Валуєв Б.І. Деякі спірні концепції, що покладено в основу перебудови бухгалтерського обліку // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства”. – Тернопіль – Мукачево, 2004. – С. 26-31.

Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.

Кірейцев Г.Г. Методологічні засади формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2003– № 2 (24). – С. 103-108.

Малюга Н.М. Двоєдиний підхід до пояснення природи принципів бухгалтерського обліку // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства”, Тернопіль-Мукачево, 2004.– 438 с. – С. 194-198.

Малюга Н.М. Універсальний характер подвійності // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2004. – № 3 (29). – С. 93-100.

Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с.

Международный бухгалтерский учет: GAAP и IAS. Справочник бухгалтера от А до Я / Сост. Матвеева В.М. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1998. – 192 с.

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Ок. 53000 слов. – Изд.7-е, стереотип. – М., “Сов. Энциклопедия”, 1968. – 900 с.

Павленко Р.В. Теорії прибутку минулого сторіччя // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Финансовая консультация. – 2001. – № 1-2. – С. 215-216.

Петрук О.М. Принципи і правила в регулюванні бухгалтерського обліку // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 212-217.

Поленова С.Н. Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности компаний Франции // Международный бухгалтерский учет. – 2004. – № 7(27).– С. 31.

Соколов Я.В. Восемь заповедей Луки Пачоли // Бухгалтерский учёт. – № 14. – 2004. – С. 42-44; Соколов Я.В. Зачем бухгалтеру теория бухгалтерского учета? // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 2. – С. 53-56; Соколов Я.В. Три парадигмы двойной бухгалтерии // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 15. – С. 49-53.

Український Радянський Енциклопедичний словник: В 3-х т./ Редкол.:...А.В. Кудрицький (відп. ред) та ін. – 2-ге вид. – К.: Голов ред. УРЕ, 1986.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981. – 445 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.