DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-63-73

PROPOZYCJA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW DLA WYŻSZEJ UCZELNI

А. Bojnowska, W. Josek

Анотація


Przedstawiono własną propozycję struktury strategicznej karty wyników, którą można wykorzystać do zarządzania uczelnią wyższą.

Ключові слова


Polska; instytucji szkolnictwa wyższego; wyniki strategicznych map dla szkolnictwa wyższego

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Andersen H.V, Lavrie G., Improving Public Sector Governance through Better Strategic Management, 2GC Working Paper, Berkshire 2002, s. 7

Brdulak J., Zbilansowana karta wyników, czyli jak przełożyć strategię firmy na konkretne działania jej pracowników, Personel, 12/2005, s.29

Carsten A., Hankeln Ch., Lohmann R., Entwicklung und implementierung von Strategien im Krankenhaus mit Hilfe einer Balanced Scorecard, Journal fuer Aneasthesie und Intensivebehandlung, Bremen 2004.

Commission of the European Communities, The Lisbon Strategy – making change happen, Bruksela 2002, s.2, źródło: http: europa.eu.int

Dutkowski M., Hildebrandt A., Piekarec T., Tarkowski M., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Uwarunkowania, ocena i rekomendacje, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Raport wstępny nr 28/2001, s.84

Friedag H.R., Schmidt W., My Balanced Scorecard, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003, s.120

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Warszawa 2003 tłum. za Komisja Wspólnot Europejskich, komunikat, Bruksela 2003, źródło: http:www.codn.edu.pl

Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2005, s.35

I-Huei Ho, Tzai-Fu Cheng, Chieh-Yu Lin, The Construction of the performance evaluation model for engineering educational systems, International Conference on Engineering Education, Oslo 2001

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.14

Komitet Prognoz «Polska 2000 Plus” przy prezydium PAN, Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, Ekspertyza, Warszawa 2002, źródło: http:www.kbn.gov.pl

Leja K., Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2003, s.70

Lewandowska A., Likierski M., Pod presją czasu. Strategiczna karta wyników w praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s.60

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Warszawa 2005, s.4, źródło: http:www.mein.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Założenia polityki naukowej, naukowotechniczney i innowacyjnej państwa, Projekt, Warszawa 2004, s.31, źródło: http:www.mein.gov.pl

Morisawa T., Kurosaki H., Using Balanced Scorecard in Reforming Corporate Management Systems, Nomura Resarach Institute, NRI Papers, No. 71, Tokyo 2003, s.5, źródło: http:www.nri.co.jp

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Sfera społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje, Warszawa 2002, s. 13


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.