УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ

Автор(и)

  • Олена Леонідівна Біляченко Черкаський навчально-науковий інститут банківської справи ДВНЗ «Університет банківської справи», Ukraine
  • Катерина Володимирівна Шиманська Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0375-5102

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-204-220

Ключові слова:

кредитна спілка, фінансова звітність, користувачі інформації, баланс, звіт про фінансові результати

Анотація

Потреба задоволення інформаційних потреб користувачів фінансової інформації кредитних спілок зумовлює необхідність удосконалення порядку розкриття ними такої інформації у фінансовій звітності. Аналіз статистичних даних про діяльність кредитних спілок в України дозволив виявити зменшення їх кількості на тлі організаційного укрупнення. Вивчення міжнародної концептуальної основи фінансової звітності, нормативно-правових документів із питань обліку і звітності в Україні дало можливість визначити недоліки розкриття кредитними спілками інформації про свою діяльність. За результатами дослідження запропоновано доповнення до Балансу та Звіту про фінансові результати кредитної спілки, що дозволить більш повно розкривати інформацію про стан її активів та зобов’язань, а також доходів і витрат діяльності. Крім того, вказані зміни дозволять уникати дублювання інформації у спеціалізованій звітності, що подається кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. В цілому це сприятиме захисту прав учасників кредитних спілок, зміцнюватиме довіру вкладників та кредиторів до їх діяльності.

Посилання

Гончаренко В.В. Вплив світової економічної кризи на діяльність кредитних спілок України / В.В. Гончаренко, О.Л. Климко, А.А. Пожар // Вісник Хмельницького нац. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4. – T. 4. – С. 141–144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cuedu.org.ua/library/publications/2010-Gonch-Pozhar-Klimko-2.pdf.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 / Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.

Зубатенко О.М. Кредитна спілка як учасник відносин у сфері господарювання / О.М. Зубатенко // Економіка та право. – 2009. – № 1. – С. 30–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5129/06-Zubatenko.pdf.

Концептуальна основа фінансової звітності / Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009/.

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затв. Розпорядженням Державної комісії фінансових послуг України від 18.12.03 р. № 171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unascu.org.ua/dfp/com181203.htm.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_007/print1448967260767328.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. – № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Основні показники кредитних установ / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/sektor/pokaznyki_ks-2015.xlsx.

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. / Кабінет Міністрів України. – № 419 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п.

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», розпорядження від 25.12.2003 р. / Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. – № 177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0069-04.

Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах / А.О. Прудніков // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 2. – С. 28–31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvfbi/2011_2/07.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-23

Як цитувати

Біляченко, О. Л., & Шиманська, К. В. (2016). УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(34), 204–220. https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-204-220

Номер

Розділ

Статті