СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР

Ірина Романівна Поліщук

Анотація


Охарактеризовано динаміку основних статистичних показників маркетингової політики маслозаводів України для визначення можливих стратегій їх розвитку за стадіями життєвого циклу бізнесу та способом досягнення конкурентних переваг. Наведено вплив різних підходів до складу витрат на збут відповідно до обраної маркетингової політики на фінансові результати. Запропоновано порядок коригування витрат на збут для забезпечення запланованого обсягу реалізації та оптимального фінансового результату. Запропоновано субрахунки до синтетичного рахунку 93 «Витрати на збут» для відображення розподілу витрат на збут між звітним і майбутніми періодами за фактично реалізованою й нереалізованою продукцією (товари, робити, послуги), що сприяє більш достовірному відображенню фінансових результатів від реалізації продукції (товари, роботи, послуги). За базу розподілу витрат на збут запропоновано використовувати питому вагу реалізованої продукції в загальному обсязі продукції, що підлягає реалізації.

Ключові слова


статистичне дослідження; маркетинг; маркетингова політика; маркетингова стратегія; витрати на збут

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 ч. : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ч. ІІ. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 512 с.

Гавришко Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Н.В. Гавришко ; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – 19 с.

Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посібник П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 520 с.

Дудяк Р. Сучасна маркетингова цінова політика та проблеми ціноутворення у діяльності підприємств України / Р.Дудяк, С.Бугіль, Я.Карпова // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту / Серія : Економіка АПК. – 2013. – № 20 (1). – С. 361–367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__62.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: за станом на 08.02.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

Малюк С.О. Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України / С.О. Малюк // Вісник Харківського нац. аграрного ун-ту ім. В.В. Докучаєва / Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 183–187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vkhnau_ekon_2014_3_25.

Оборот роздрібної торгівлі у січні–березні 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Підсумки роботи промисловості у січні–лютому 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Регулярна інформація емітентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/emitent/ year/xml/showform/42964/156/templ.

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Цал-Цалко Ю.С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація : монографія / Ю.С. Цал-Цалко. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 506 с.

Шиманська А. Класифікація витрат на збут промислового підприємства / А.Шиманська // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – 24–28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-190-203

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.