DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-1(34)-169-189

ГЕНЕЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Марина Володимирівна Патарідзе-Вишинська

Анотація


У статті окреслено основні проблеми, що стосуються нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки, проаналізовано науковий доробок дослідників даного питання в Україні та виявлено прогалини у ньому. Досліджено компетенції держави у регулюванні питань фінансової безпеки. Розглянуто нормативно-правове забезпечення з питань фінансової безпеки у ретроспективному розрізі. Надано коротку характеристику основних нормативно-правових актів, що складають підгрунтя для формування фінансово безпечного середовища. З’ясовано основні етапи законотворчого процесу у питанні забезпечення фінансової безпеки. Узагальнено парадигму формування фінансової безпеки. Визначено можливості забезпечення фінансової безпеки у різних сферах державної фінансової політики через означення проблемних аспектів та шляхів їх вирішення. Визначено, що проблема захисту національних інтересів у економічній сфері, зокрема щодо формування фінансово безпечного середовища у сучасних умовах є досить актуальною та підлягає подальшим дослідженням як з боку законотворців, так і науковців-економістів.

Ключові слова


нормативно-правове забезпечення; фінансова безпека; загрози фінансовій безпеці; економічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський О.І. Фінансова безпека : монографія / О.І. Барановський // Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.

Горячева К.С. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства / К.С. Горячева // Менеджер. – 2004 . – № 2 (28). – С. 96–103.

Варналій З.С. Економічна безпека : навч. посібник / З.С. Варналій ; за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К. : Центр навч. лі-ри, 2008. – С. 3.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К. : Видавничий центр КНТЕУ, 2001. – 310 с.

Копилов В.А. Метрологічні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки держави / В.А. Копилов, Т.І. Єфименко // Стратегічна панорама. – 2007. – № 3. – С. 38–45.

Гаврилюк Т.Ю. Законодавче забезпечення фінансової безпеки суб‘єктів підприємництва в Україні / Т.Ю. Гаврилюк // Вісник Київського нац. ун-ту. – 2013. – С. 1–7.

Дмитренко Е.С. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України / Е.С. Дмитренко // Фінансове право. – № 4 (18). – 2011. – С. 39–42.

Терехов Є. Економічна безпека держави та можливості її вимірювання / Є.Терехов // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11. Ч. 4. – C. 160–165.

Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення / Г.А. Пастернак-Таранушенко ; за ред. проф. Б.Кравченка. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.

Радзівіл К.С. До питання правового забезпечення фінансової безпеки держави / К.С. Радзивіл // Юридичний вісник. – 4 (21). – 2011. – С. 49–52.

Вихристюк О.С. Нормативно-правове забезпечення регулювання економічної безпеки підприємств / О.С. Вихристюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_2/pdf_files/231236.pdf

Про державний суверенітет України. Декларація від 16 липня 1990 р. №55- XII // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Про економічну самостійність Української РСР. Закон УРСР від 3 серпня 1990 р. № 142-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

Про Концепцію (основи державної політики) націо-нальної безпеки України Постанова ВРУ № 3/97-ВР від 16.01.1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine.uapravo.net/data/base55/ukr55587.htm.

Про Раду національної безпеки і оборони України Закон України 05.03.1998 № 183/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/183/98-вр.

Про основи національної безпеки України Закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/ME131588.htm.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України № 1499-IV: станом на 17 лютого 2013 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Концепція фінансової безпеки України (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/koncepcia/008.doc.

Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері Розпорядження КМУ від 15.08.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10/paran8#n8


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.