DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-139-152

ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Оксана Вікторівна Олійник

Анотація


Виявлено визначальні фактори системної трансформації економічного аналізу з урахуванням напрацювань економістів теоретиків з проблем постіндустріальної економіки.

Ключові слова


постіндустріальна економіка; проблеми постіндустріальної економіки; економічний аналіз; системна трансформація економічного аналізу; фактори трансформації економічного аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. – М.: Academia, 2004. – 788 с.

Геец В.М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – 430 с. – С. 16-33.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. С англ. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Транзит книга”; СПб., 2004. – 602 с.

Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / За ред.. А.П. Гальчинського, С.В. Льовочкіна, В.П. Семиноженка. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2004. – 261 с.

Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: НІСД, 2003. – 368 с. – С. 48-52.

Иноземцев В.Л. Постиндустриальное общество как теоретическая конструкция и формирующаяся реальность // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. Д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – 430 с. – С. 120-148.

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. – М.: Academia-Наука, 1998. – 640 с.

Информационное общество: Сборник. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 507 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУВШЭ, 2000. – 608 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.

Мельник Л.Г. Предпосылки формирования информационного общества // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – 430 с.

Мних Є.В. Методологічні рівні економічного аналізу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – № 57. – С. 247-251.

Мних Є.В. Сучасна парадигма економічного аналізу в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. Випуск 16. – Львів: Львівська комерційна академія, 2004. – С. 76-79.

Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: – Academia, 1999. – 640 с.

Новая экономика и информационные технологи // Стрелец И.А.–М.:Издательство “Экзамен”,2003. – С. 219-220.

Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: Монографія. – К.: укр. ІНТЕІ, 2006. – 224 с.

Постиндустриальный мир и Россия / Под ред. В.Г. Хороса и В.А. Красильщикова. – М.: – Эдиториал УРСС, 2001. – 616 с.

Семиноженко В.И. Инновационное развитие как безальтернативный путь планирования будущого // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. Д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – 430 с. – С.49-59

Стігліц Джозеф. Глобалізація та її тягар: Пер. З англ. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 252 с.

Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Издательство АСТ, 1999.– 784 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Пер. с англ. М.Б. Левика. – М.: ООО “Издательство АСТ”; ОАО “ЛЮКС”, 2004. – 349 с.

Чистилин Д.К. Самоорганизация мировой экономики: Евразийский аспект. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2004. – 237 с.

Чухно А.А. Соотношение индустриального и постиндустриального типов развития: проблемы теории и практики // Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. Д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – 430 с. – С. 88-119

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Лотос, 2003. – 632 с.

Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004. – 622 с.

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2003. – 411 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.