DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-131-138

ПОНЯТТЯ МАРЖІ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА МІСЦЕ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. П. Назаренко

Анотація


Проаналізовано основні підходи щодо трактування поняття “маржа”, визначено роль даного поняття у діяльності підприємства.

Ключові слова


підприємство; господарська діяльність підприємства; маржа як поняття; різниця між ціною продавця та ціною покупця; торгова маржа; маржа як депозит або застава

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернар И., Колли Ж-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: В 2-х тт.– Т.II: Пер. с фр. –М.: Междунар. Отношения, 1997.–760 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Бойко В.М., Вашків П.Г. Бізнес: словник – довідник. – К.: Україна, 1995.– 157 с.

Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. –224 с.

Бухгалтерский учет и аудит. Новый англо-русский толковый словар./ Под общ.ред. Борисовой Н.Ю. и Сторчевого М.А. – СПб.: “Экономическая школа”, 2004. – 416 стр.

Жданова И.Ф. Русско-английский экономический словарь. –М.: Рус. яз. – Медия, 2003. – 880 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкол.: С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.– 848 с.

Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного / Худож. оформ. В.М. Штогрина. – К.Феміна, 1995.– 368 с.

Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика/Під заг. ред. М.І. Молдованова. – К.: Техніка, 1993. – 856 с.

Коноплицкий В.А., Филина А.И. Маркетинг, рынок, финансы. Терминологический словарь-справочник. – К. “Имэкс”, 1992.– 184 с.

Международные стандарты оценки. Кн. 2, Г.И. Микерин (руководитель), М.И. Недужий, Н.В. Павлов, Н.Н. Яшина. – М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ”, 2000. – 360 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 496 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.Учебный экономический словарь. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 416 с.– (Домашний репетитор)

Русско-украинский финансово-банковский словарь / Сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина. – Х.: Фортуна-Пресс, Консум, 1997. – 208 с.

Семко Н.М. та ін. Англо-український словник з бізнесу / За редакцією канд. філол. наук Н.М. Семко. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 318 с.

Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – VIII, 408 с.

Словник термінів ринкової економіки: За ред. проф. Науменка В.І.-- К.: “Глобус”. 1996. – 288 с.

Словарь русско-английских терминов по контроллингу. – Калуга: “Манускрипт”, 2005. – 192 с.

Финансово-кредитный словарь В 3-х т. Т.ІІ. К–П/Гл. ред. В.Ф.Гарбузов.– М.: Финансы и статистика, 1986.– 511с.

Словарь делового человека / О.В.Амуржуев, А.И.Болвачев, Е.Т.Гребнев и др.; Под науч. Ред. О.В.Амуржуева. – М.: Экономика, 1992. – 236 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.