DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-2(8)-106-117

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ю. П. Майданевич

Анотація


Розглянуто вплив управління на підприємствах молочної промисловості на організацію обліку витрат за центрами відповідальності.

Ключові слова


підприємство молочної промисловості; облік витрат за центрами відповідальності; організація обліку витрат на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / Игорь Аверчев. – М.: Вершина, 2006. – 512 с.

Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия в 1997 году. Принципы и практические рекомендации. Издание 2-е, дополненное и переработанное. – М.: ИКЦ “ДИС”, 1997. – 128 с.

Ананькина Е.А., Данилочкина Н.Г. Управление затратами. – М.: Изд-во ПРИОР ИВАКО Аналитик, 1998. – 64 с.

Аткинсон Э., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учет, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія.– Житомир: ЖДТУ, 2003. – 524 с.

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

Вахрушина М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. – М.: АКДИ Экономика и жизнь, 2000. – 192 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер.с англ.; Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1071 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. № 996-ХІV

Закон України “Про молоко та молочні продукти” // Молочное дело. – 2004. – №10. – С. 8-12.

Лобкова З.С. Современные технологии молочных и молокосодержащих продуктов // Молочная промышленность. – 2004. – №12. – С. 12-20.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов. – М.: Юристь, 2003. – 618 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет для ВУЗов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 160 с.

Керимов В.Е. Управленческий учет: Учебник. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2001. – 268 с.

Лесных О.В. Учет молока и молочной продукции // Молочная промышленность. – 2006. – № 5. – С. 20-24.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Управління методологією обліку в агропромисловому виробництві. За ред. П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 45-90.

Мизиковский И.Е. Генезис управленческого учета на отечественных предприятиях. – М.: Экономистъ, 2006. – 199 с.

Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности:Монография. – М.: Изд-во “Дело и Сервис”, 2002. – 176 с.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. – Дніпропетровськ. Наука і освіта, 2000. – 224 с.

Николаев В.А. Что такое управленческий учет. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 316 с.

Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 288 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.01.2000 №27 // 4248.

Управлінський облік / Під ред. В.Палія та В.Вандер Віла. – М.: ІНФРА-М, 1997. – 480 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.