DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-174-185

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

І. В. Семчук

Анотація


Розглянуто бухгалтерський облік як єдину інформаційну систему, що використовується для управління. Досліджено потреби різних груп користувачів звітної інформації та для побудови наукової теорії вивчено базові поняття.

Ключові слова


підприємство; звітність підприємств; облік як єдина інформаційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 524 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.

Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с.

Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб. пособие / Под ред. М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2005. – 320 с.

Ветрова И.Ф. Сущность корпоративной отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2005. - № 1. – с. 21-27

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: термінологічний словник. – Львів: Центр Європи, 2002. – 671 с.

Звітність підприємств. Навчальний посібник / За ред. Професора Вериги Ю.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие / А.А. Мазуренко; под ред. засл. деят. Науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Л.И. Ушвицкого. – М.: КНОРУС, 2005. – с. 240.

Миронова О.А., Азарская М.А. Формирование отчетности страховых организаций в условиях перехода на МСФО // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 1. – С. 38-42

Санникова И.Н. Почему российская бухгалтерская отчетность не может стать финансовой? // Международный бухгалтерский учет. – 2005. - № 12. – С. 24-30

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ,1996. – 638 с.: ил.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 304 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.