DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-32-42

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила Віталіївна Чижевська

Анотація


Обґрунтовано необхідність використання суб’єктного підходу до розв’язання проблем бухгалтерського обліку, розглянуто елементи системи бухгалтерського обліку як професійної діяльності.

Ключові слова


бухгалтерський облік як професійна діяльність; розв`язання проблем обліку; елементи системи обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов В.Д. Значение теории в бухгалтерии //Счетоводство. – 1893. – № 4. – С. 50-53.

Быкова А.Л. Теорія бухгалтерского учета. – М.: Госфиниздат, 1962. – 352 с.

Блатов Н.А. Балансоведение. Курс общий. –Ленинград: Изд. “Экономическое образование”, 1928. – 283 с.

Галаган А.М. Экономология (счѐтная наука) и еѐ система // Счетоводство. – 1927. – № 12 (51). – С. 1078-1084

Голов С.Ф. Предмет і метод бухгалтерського обліку: міфи та реалії // Облік і фінанси АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2004. – № 1. – С. 17-23.

Гомберг Л.И. Учение о торговлеведении и науке и единичном хозяйстве. – Счетоводство. - 1903. – № 15-20

Деньга С.М. Аспектні характеристики предмета бухгалтерського обліку // Регіональні перспективи. – 2001.№ 2-3. – С. 33-36.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 /Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с., с. 224

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 /Редкол.: … С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с., с. 423

ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”

Кирейцев Г.Г. Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством. – К.: Узд-во УСХА, 1992. – 240 с.

Ловінська Л.Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України: Автореф. дис. док. екон. наук: 08.00.09. – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – Київ. – 2007.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ,2005. – 420 с.

Політекономія: Підручник / За заг.ред. Ю.В. Ніколенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 412 с., с. 14

Рудановский А.П. Теория балансового учета: оценка как цель баланса. – М.: Макиз, 1925. – 164 с.

Соколов Я.В. Бухгалтеский учт: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.– 638 c.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.04. – К., 1999.

Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс: Пер. с нем. С.И. Цедербаума. – М.: Экономическая жизнь, – 1925. – 182 с.

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М.: ЗАО “Издательство”Экономика”, 2003. – 411 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.