DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-208-215

ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ” В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ

М. З. Николюк

Анотація


Висвітлено особливості трактування поняття “нематеріальні активи”
в літературних джерелах. Розглянуто основні питання щодо обліку нематеріальних активів, які розглядаються в навчально-практичній літературі.


Ключові слова


нематеріальні активи як поняття; нематеріальні активи в науково-практичній літературі

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакшинскас В.Ю., Николаева С.А., Скепенкер М.Ю. Нематериальные активы: Правовое регулирование, учет, налагообложение. – М.: “Аналитика-Пресс”, 1998. – 137 с.

Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учет, аудит, анализ. Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с.

Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит. – В 2-х частях. Ч І. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 128 с. (Библиотека журнала “Бухгалтерский учет”)

Бирюкова И.К. Кодрянский А.В. Бухгалтерский учет в Украине. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 408 с.

Бібліотека “Фактора”. Нематеріальні активи: податковий та бухгалтерський облік: Методичний посібник. – Х.: Фактор, 1998. – 192 с.

Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ. Національна гірнича академія України, 2002. – 535 с.

Букур В. Некоторые проблемы опредиления состава и учета поступления нематериальных активов // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 2 (24). – C. 197-202

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. –726

с.

Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152 с.

Грабова Н.Н., Добровский В.К. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного – вид. 2-ге , перероб.та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 428 с.

Загородний В.Н. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд. доп. и перераб. – К.: А.С.К.,2002. – 847 с.

Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. – Минск “Полымя”, 1997. – 571 с.

Краснова Л.Н., Шалашова Н.Т., Ярцева Н.М. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: Юристь, 2001. – 550 с.

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

Пипко В.А., Булавина Л.П. Настольная книга бухгалтера и аудитора. – 2-е изд., доп. / Под ред. академика Н.В. Бондаренка. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 592 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.

Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 672 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.