DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-39-57

UWARUNKOWANIA, ZAŁOŻENIA I DYLEMATY ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W SZKOLE WYŻSZEJ – dyskusyjny szkic ocen i propozycji

Tadeusz Wawak

Анотація


Prowadzone od kilku lat przez autora badania oraz liczne publikacje (spis w załączeniu) poświecone problematyce zarządzania jakością, informacją, wiedzą w szkole wyższej pozwoliły na syntezę spostrzeżeń, ocen i wniosków dotyczących aktualnych uwarunkowań, założeń, dylematów zarządzania jakością w szkole wyższej w Polsce na tle Procesu Bolońskiego. W pierwszym punkcie opracowania przedstawiono uwarunkowania i aktualny tradycyjny schemat zarządzania w szkole wyższej. W drugim punkcie zaprezentowano założenia proponowanej holdingowej struktury systemu zarządzania w szkole wyższej. Natomiast w ostatnim przedstawiono syntetyczne dylematy zarządzania jakością w szkole wyższej. Celem tego dyskusyjnego opracowania jest wywołanie dyskusji w środowisku akademickim wokół konieczności przeprowadzenia jak najszybciej projakościowej restrukturyzacji zarządzania w szkołach wyższych, zarówno publicznych, jak i w niepublicznych w Polsce. Zastąpienie dotychczasowego, opartego na wzorcach feudalnych i socjalistycznych modelu zarządzania w szkole wyższej, modelem nowoczesnym, holdingowym, odpowiadającym wymogom XXI wieku jest warunkiem sine qua non rozwoju uczelni, zapewnienia im właściwej pozycji na konkurencyjnym rynku edukacyjnym i badań naukowych oraz realizacji postanowień Procesu Bolońskiego.

 


Ключові слова


Polska; wykształcenie wyższe; Uniwersytet Jagielloński; edukacja zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym; restrukturyzację jakościową Departamentu Edukacji; trzyma model zarządzania jakością szkolnictwa wyższego

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Agencje zewnętrznego zapewnienia jakości w systemie oceny zgodności w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne”, pod red. D. Wosika, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2007, str. 99-111.

Doskonalenie jakości zarządzania szkoła wyższą poprzez wdrożenie wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 333-342.

Doskonalenie jakości zarządzania w szkole wyższej, [w:] „Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, 2006, s. 427-438.

Dostosowanie systemu zarządzania w szkole wyższej do wymogów Procesu Bolońskiego, [w:] pracy zbiorowej pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, „Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, str. 249-260.

Dylematy jakości zarządzania w szkołach wyższych w świetle wymogów Unii Europejskiej, [w:] pracy zbiorowej pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs i P. Waszczura, „Inżynieria Jakości”, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

Edukacja – spojrzenie w przyszłość, [w:], „Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji”, pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin 2005, s. 363-379.

Kryteria wartości organizacji edukacyjnej w amerykańskiej Nagrodzie Jakości im. Malcolma Boldridg’ea – 2003, [w:], „Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Kraków 2003” UMCS, Lublin 2003 (współautor), s. 463-475.

Kształcenie, wiedza w organizacji inteligentnej. Dylematy zarządzania, [w:] „Współczesne nurty w inżynierii jakości”, praca zbiorowa pod red. P. Gradowski, J. Preiks i P. Waszczura, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańsk 2005, s. 49-60.

Restrukturyzacja zarządzania wiedzą a jakość kształcenia w Polsce, [w:] „Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Skrzypek, UMCS Lublin, 2001 r., s. 132-154.

Rola informacji w społeczeństwie wiedzy, [w:] praca zbiorowa pod red. T. Wawaka „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 7-17.

Strategia zapewnienia jakości w systemie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy”, praca zbiorowa pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 139-146.

Uniwersytet organizacją uczącą się, [w:] „Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym”, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s. 851-861.

Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, [w:] pracy zbiorowej pod red. naukową Stefana Doroszewicza i Anny Kobylińskiej, „Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych”, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 556-566.

Zastosowanie metody EMEA w uczelni, IV Konferencja Naukowa z cyklu „Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej” nt. „Narzędzia jakości w doskonaleniu zarządzania jakością”, 16-17 grudnia 2004, AE Kraków, 2004, s. 122-133.

Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, [w:] „Problemy Jakości”, nr 5, 2007, s. 6-11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.