DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-317-328

ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

О. В. Філозоп

Анотація


В статті проаналізовано стан висвітлення питань внутрішнього аудиту в економічній літературі.

Ключові слова


аудит; внутрішній аудит; внутрішній аудит в економічній літературі

Повний текст:

PDF

Посилання


Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії та методології:[Монограф.] / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ,2006. – 288 с.

Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовій аспект: [Монограф.] / М.П. Войнаренко, С.З. Мошенський, Н.А. Пономарьова. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 260 с.

Всеукраїнський Інститут внутрішніх аудиторів: офіційна інформація – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iia.com.ua/rus/iia/about/

Гушко С.В. Економічні основи проведення аудиту діяльності промислових підприємств: [Монограф.] / С.В. Гушко. – Кривий Ріг: КЕІ, 2007. – 272 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.

Закон України “Про аудиторську діяльність в Україні” № 3125-XII від 22 квітня 1993 року [електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12

Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] /Н.М. Малюга /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476 с.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: [Монограф.] /Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

Новіков І.Т. Методологія аудиту в агроформуваннях:[Монограф.] /І.Т. Новіков / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2009. – 327 с.

Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем:[Монограф.] /С.М. Петренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007.– 290 с.

Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія / О.Ю. Редько. – К.: ДП“Інформ.-аналіт. Агенство”, 2008. – 493 с.

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація: [Монограф.] /В.С. Рудницький. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – 106 с.

Сухарева Л.А. Внутренний аудит международного департамента банка: методология, организация и методика: Моногр. /Л.А. Сухарева, Е. Б. Ретюнских. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 196 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.