СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ТА КОНТРОЛЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ

Віолета Віталіївна Федчишина

Анотація


Досліджено сутність понять “контроль” та “судово-бухгалтерська експертиза”. Розглянено методи реалізації контролю, його функції, завдання, принципи та призначення.

Ключові слова


судово-бухгалтерська експертиза; контроль; методи реалізації контролю; функції контролю; завдання експертизи; принципи контролю; принципи експертизи

Повний текст:

PDF

Посилання


Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю / М.Ф. Базась. – К.: МАУП, 2004. – 440 с.

Бандурка А.М. Основы судебной бухгалтерии: Учебник / Бандурка А.М., Лукин В.А., Поникаров В.Д. – Харьков: Изд-во Национального университета внутренних дел, 2001. – 336 с.

Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. – К.: Видавнича компанія “Воля” – 2004. –656 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови/ [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ“Перун”, 2004. – 1440 с.

Гордійчук М.І. Судово-бухгалтерська експертиза: погляд в минуле /М.І. Гордійчук // Вісник ЖІТІ. – 2002. − № 22. – С. 69-78

Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль / Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм /[Т.І. Єфименко, І.Б. Стефпнюк, Н.І. Рубан та ін.]. – К.: НДФІ, 2004. – 320 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 245 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах, Т.3 / [відповідальний ред. Мочерний С.В.]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с. – С. 361

Жила В.Г. Ревізія та аудит / В.Г. Жила. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія / Є.В. Калюга. – К.:Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

Контроль і ревізія /[Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І.]. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.

Костров А.И. Судебная бухгалтерия: учебно-методический комплекс /А.И. Костров. – Мн.: Изд-во МИУ, 2007. – 240 с.

Малюга Н.М. Чи є судово-бухгалтерська експертиза методом контролю? /Н.М. Малюга // Вісник ЖІТІ. – 2002.– С. 180-182

Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч. посіб. / Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 317 с.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта ,2000. – 224 с.

Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації) /В.А. Онищенко. – К.: Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2002. – 432 с.

Панченко І.А. Організація судово-бухгалтерської експертизи: теоретико-практичні аспекти: дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.09 /Панченко Інна Анатоліївна. – Житомир, 2007. – 182 с.

Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (021100) “Юриспруденция”, (060500) “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” /[Толкаченко А.А., Харабет К.В., Амаглобели Н.Д. и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 224 с.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник / Б.Ф. Усач. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-307-316

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.