DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-278-293

ПРОЦЕС КАЛЬКУЛЮВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Маргарита Іванівна Скрипник

Анотація


Проведено ретроспективний аналіз економічної сутності та змісту понять “калькулювання” і “калькуляції”.

Ключові слова


калькулювання; калькуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Басманов И.А. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции / И.А. Басманов. – Минск: Финансы, 1970

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: [учеб. пособие ВЗФЭИ] / М.А. Вахрушина – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2000. – 359 с.

Вейцман Р.Я. Краткий учебник счетоводства / Р.Я. Вейцман, 1936

Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика / Н.Д. Врублевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с.

Герасимчук Н.В. Методи обліку собівартості: новий погляд на калькуляцію /Н.В. Герасимчук // Міжвузівський збірник наукових праць / Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет. – 2000. – Випуск 20. – С. 64–70

Давидович І.Є. Управління витратами: [навчальний посібник]. /І.Є Давидович – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

Кирейцев Г.Г. Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством / Г.Г. Кирейцев. – Киев: Изд-во УСХА, 1992. – 240 с.

Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета / З.В. Кирьянова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 192 с.

Краснова Л.П. Бухгалтерский учет: [учебник] / Л.П. Краснова, Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. – М.: Юристь, 2001.–550 с.

Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник /А.Н. Кузьминский. – К.: Вища шк., 1990.–311 с.

Литвин Б.М. Учет затрат и калькулирование себестоимости в строительства / Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, А.С. Наринский. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 125 с.

Мазуркевич Н.В. Проблеми дефініцій калькуляції та калькулювання /Н.В. Мазуркевич, С.В. Бойко // Вісник Житомирського інженерно–технологічного інституту / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2002. – № 18. – С. 58–64

Медведев М.Ю. Основы калькулирования. Просто на 100% /М.Ю.Медведев. – М.: Эксмо, 2008. – 128 с.

Наринский А.С. Калькулирование себестоимости в строительстве /А.С. Наринский. – М., 1976

Палий В.Ф. Основы калькулирования / В.Ф. Палий. – М.: Финансы и статистика, 1987

Поклад. И.И. Учет, калькулирование и анализ себестоимости промышленной продукции / И.И. Поклад – М.: Финансы, 1966. – 255 с.

Прокофьев И.М. Основы калькуляции сельскохозяйственной продукции в совхозах / И.М. Прокофьев – М.: “Сельхозгиз”, 1940. – 172 с.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія]. М.С. Пушкар – Тернопіль: Економічна думка, 1999

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учебн. пособие для вузов]. / Я.В. Соколов – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Соколов Я.В. Калькуляция: надо ли? / Соколов Я.В.

Теория бухгалтерского учета / С.И. Шульман, А.К. Марченко, П.А. Костюк и др. Под общ. ред. Б.И. Гаврилова. – Мн.: Выш. школа, 1979. – 272 с.

Управление затратами на предприятии: [учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.] – В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев, А.Н. Асаул, И.Б. Осорьева; Под общ. ред. Г.А Краюхина – СПб: Издательский дом “Бизнес–пресса”, 2003. – 256 с.

Филимонов Н.Г. Промышленное счетоводство / Н.Г. Филимонов. – М.: Изд-во “Экономическая жизнь” – 1925

Философский словарь / Фролов. М: изд–во полит., литературы, 1981


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.