ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Вадим Данилович Бєлік

Анотація


Досліджено та проаналізовано основні підходи до організації системи внутрішнього контролю. Розроблено послідовність організації служби внутрішнього контролю для застосовування будь-якими підприємствами, які прагнуть удосконалити свою діяльність.

Ключові слова


підприємство; система внутрішнього контролю на підприємстві; служба внутрішнього контролю на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи організації системи /Т.А. Бутинець. – Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008 – № 1 (43). – С. 28

Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: [моногр.] / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

Виговська Н.Г. Моделювання структур внутрішньогосподарського контролю на акціонерних товариствах (стаття 1) / Н.Г. Виговська // Вісник Житомирського державного технологічного університету/ Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ,2005. – № 2 (32). – С. 79-89

Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво: [навч.-метод. посібник] / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О.Юшкевич. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка; в 4 тт. Т. 4. /В.И. Даль. – Оформл. “Диамант”. – СПб.: 3ТОО “Диамант”, 1996. – 688 с.

Денчук П., Рожелюк В. Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві / П. Денчук., В. Рожелюк // Аудитор України. – 2003. – № 15 (33). – C. 30-32

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 /Редкол.: С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий цент “Академія”, 2001. – 848 с.

Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: [підручник] / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній /За ред. А.М. Кузьмінського – К.: Вища школа, 1993. – 223 с.

Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета / Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, В.В. Муравская и др. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 239 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [моногр.] /М.Д. Корінько. – К.: ДП “Ін форм.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.

Магопець О.А. Передумови створення та організації діяльності служби внутрішньогосподарського контролю / О.А. Магопець / Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Збірник наукових праць. – 2005. – № 7. – С. 171-176

Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку / В.Ф. Максімова. – К: АВРІО, 2005. – 264 с.

Мильнер Б.З. Теория организаций / Б.З. Мильнер.–М.: ИНФРА-М,1998. – 336 с.

Новейший философский словарь / Под ред. А. А. Грицонова. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – 896 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов.– 7-е изд., стереотип. – М.: “Сов. Энциклопедия”, 1968. – 900 с.

Организация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве / Ю.Я. Литвин, В.А. Полторадня . – К.: “Вища школа”, 1977. – 176 с.

Пупко Г.М. Аудит и ревизия: учеб. пособие / Г.М. Пупко. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2004. – 429 с.

Райзберг Б.А. Учебный экономический словар / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский – Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 416 с.

Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник / О. Сліпушко. – К. Видавництво “Криниця”,1999. – 387 с.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: [учеб. пособие для вузов] /Э.А. Смирнов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, Рукин. – М.:ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

Терехов А.А. Контроль и аудит. Основные методические приемы и технология/ А.А. Терехов, М.А. Терехов – М.: “Финансы и статистика”, 1998. – 208 с.

Український Радянський енциклопедичний словник: В 3-х томах / Ред. кол.: А.В. Кудрицький. – 2-ге вид. Том 2. – К.: УРЕ, 1987. – 736 с.

Философский энциклопедический словарь / Под ред. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко / Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 576 с.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І. Шинкарука /В.І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Философский энциклопедический словарь / За ред. Л. Ф. Ильчев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, Ф.И. Панов / Л.Ф. Ильчев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, Ф.И. Панов. – М.: “Советская энциклопедия”, 1983.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-84-100

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.