DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-130-147

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВТРАТ ВІД БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Визначено вплив організації системи внутрішнього контролю на виникнення браку у виробництві. Надано пропозиції у даній сфері для прийняття оперативних управлінських рішень.

Ключові слова


виробництво; брак у виробництві; втрати від браку виробництва; методика внутрішнього контролю втрат від виробничого браку; оперативні управлінські рішення запобігання браку у виробництві

Повний текст:

PDF

Посилання


Богун В. Визнана претензія: проблеми законодавчого врегулювання /В. Богун, Т. Гетьманський // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 34.

Бочаров В. Оценка и контроль качества выпускаемой продукции /В. Бочаров // Аудитор. – 1998. – № 6. – С. 46–51.

Васильев Ю.П. Управление развитием производства в промышленных концернах США [Отв. ред. Ю.П. Васильев] / Ю.П. Васильев. – М: “Мысль”, 1977. – 335 с.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології:[монографія] / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ,2006. – 288 с.

Гончарик В.И. Качество молока – под строгий контроль / В.И. Гончарик //Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1964. – № 1. – С. 25.

Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством:[учебное пособие] / В.В. Ефимов – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с.

Зимовець Г.О. Методи оцінки конкурентоспроможності машинобудівної продукції: галузевий аспект / Г.О. Зимовець // Вісник економічних наук України. –2007. – №

– С. 49-53.

Ильенкова С.Д. Управление качеством: [учебник для вузов, под общ. ред. С.Д. Ильенковой] / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др. – [2-е изд.,перераб. и доп.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 334 с.

Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання: [монографія] / О.В. Карпенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.

Ламоткин С.А. Управление качеством товарной продукции: [учеб. пособ.] / С.А. Ламоткин, Н.М. Несмелов. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 141 с.

Лапухин Н.В. Роль учета и анализа в системе управления качеством /Н.В. Лапухин // Бухгалтерский учет. – 1986. – № 6. – С. 7-10.

Маркевич Ф.К. Оперативный контроль трудовых показателей на предприятии / Ф.К. Маркевич. – М.: “Экономика”, 1970. – 206 с.

Миллер Э.Э. Экономика, организация и планирование машиностроительного производства / Э.Э. Миллер, А.И. Унгерман, П.Ф Фактин. – М.: “Машиностроение”, 1969. – 400 с.

Миронов М.Г. Управление качеством: [учеб. пособие]/ М.Г. Миронов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 288 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз: [підручник] / Є.В. Мних. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади організації оперативного аналізу затрат на забезпечення якості на плодоовочеконсервних підприємствах //Вісник ЖДТУ / Економічні науки. Житомир: ЖДТУ. – 2004. – № 2(28). – С. 131-137.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: [монографія] / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта,2000. – 224 с.

Новицкий Н.И. Управление качеством продукции:[учебное пособие /Под ред. Н.И. Новицкого] / Н.И. Новицкий, В.Н. Олексик, А.В. Кривенюк, Е.Є. Пуровская.– [3-е изд., стер.]. – М.: Новое знание, 2004. – 367 с.

Петрович Й.М. Організація виробництва: [підручник] / Й.М. Петрович, Г.М. Захарчин. – Львів: “Магнолія плюс”, 2005. – 400 с.

Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль /Дж. Риггс. – М.: “Прогресс”, 1972. –340 с.

Сопко Б. Калькулювання виробничої собівартості готової продукції, надання послуг [Електронний ресурс]// – Режим доступу: http://library.if.ua/book/47/3469.html.

Суворов В. Учет потерь от брака на примере предприятия “Сельхозтехники” / В. Суворов // Бухгалтерский учет. – 1968. – № 3. – С. 44.

Токманов П. Совершенствовать учет потерь от брака в строительстве /П. Токманов // Бухгалтерский учет. –1970. – № 3. – С. 42.

Тян Р.Б. Організація виробництва: [навчальний посібник] / Р.Б Тян., І.В. Багрова. – [за ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: [сокр. пер. с англ. авт. предисл. и науч. ред. А.В. Гличев] / А. Фейгенбаум. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.

Хорнгрен Ч. Управленческий учет / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – [10-е изд., пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2005. – 1008 с.

Храмова Н.В. Улучшение качества технологического процесса сборки модуля электробензонасоса ЭБН 21101 на ОАО “УТЕС” / Н.В. Храмова // Качество. Инновации. Образование. – 2007. – № 2. – C. 70-72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.