DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-386-398

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Олег Антонович Шевчук

Анотація


Обґрунтовано необхідність якісної оцінки та обліку нематеріальних активів у період сьогодення та їх вплив на діяльність суб’єкта господарювання. Метою статті є дослідження сутності нематеріальних активів, їх ролі для підприємств, виявлення проблем, пов’язаних з їх обліком, а також пошук шляхів їх вирішення. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації нематеріальних активів у контексті обліку. В результаті проведеного дослідження подано пропозицiї щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку, визнання та оцінки нематеріальних активів. Особливістю сучасної економіки визначено те, що основним чинником виробництва стала інформація, яка, однак, не може бути поставлена в один ряд із землею і капіталом – найважливішими чинниками доіндустріальної та індустріальної епох. Інформація не може бути використана у виробництві у своїй первісній формі, адже у процесі виробництва вона набуває суб’єктивної форми, перетворюючись на знання. Носії знань стають основним виробничим класом у постіндустріальній економіці. Впровадження результатів дослідження сприятиме більш активному залученню, ефективнішому використанню та обліку нематеріальних активів на практиці у вітчизняних підприємствах.

Ключові слова


нематеріальні активи; підходи; оцінка; ідентифікація; класифікація; ознаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Бразілій М.М. Облік створення нематеріальних активів / М.М. Бразілій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – К. : УАБС НБУ, 2009. – 457 с.

Бражна Л.В. Порядок відображення в обліку створення нематеріальних активів / Л.В. Бражна // Облік і фінанси. – 2010. – № 4. – 236 с.

Булыга Р.П. Методологические проблемы учета, анализа и аудита интеллектуального капитала : дис. … канд. экон. наук :08.00.12 / Булыга Роман Петрович. – М., 2005. – 354 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах :навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець. – К. : Знання. – 2006. – 311 с.

Гаранина Т.А. Структура интеллектуального капитала: вопросы оценки и эмпирического анализа / Т.А. Гаранина //Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2008. – Сер. 8.– Вып. 1. – С. 96–118.

Котенко Л.М. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку : монографія /Л.М. Котенко, Т.В. Польова. – X. : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. – 175 с.

Колумбет О.П. Оцінка нематеріальних активів: бухгалтерський та податковий аспекти / О.П. Колумбет // Вісник академії муніципального управління. – 2009.–Вип.7.

Лев Б. Нематериальные активы: управление, измерение, отчетность / Б.Лев ; пер. с англ. Л.И. Лопатникова. – М. :Кванто-Консалтинг, 2003. – 240 с.

Методика оцінки державних корпоративних прав, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.99 р. № 1406, зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1406-99-п.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 «Облік державних субсидій і розкриття інформації про державну допомогу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://dipifr.info/lib_files/standards/rus2012/ias20.pdf.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://dipifr.infо/lib_files/standards/rus2012/ias38.pdf.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://dipifr.info/lib_files/standards/rus2012/ifr s3.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 8 «Нематеріальні активи», затв. наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591.

Применение МСФО : в 3 т. ; пер. с англ. – 2-е стер. изд. — М. :Альпина Бизнес Букс, 2008. – Ч. 1: Применение МСФО. – 1124 с.

Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы / И.И. Просвирина // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dis.ru/library/ detail.php?ID=24030.

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или История будущего / Т.Сакайя // Новая индустриальная волна на Западе: антология ; ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – 451 с.

Хитчнер Дж.Р. Оценка стоимости нематериальных активов /Дж.Р. Хитчнер ; под ред. В.М. Рутгайзера. – М. : Маросейка,2008. – 144 с.

Bontis N. Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital / N.Bontis // International Journal of Management Reviews. – 2001. –№ 3 (1). – P. 41–60.

Edvinsson L. Intellectual capital: realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower / L.Edvinsson, M.S. Malone. – N. Y. : Harper Business, 1997. – 342 р.

Griliches Z. Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey /Z.Griliches // Journal of Economic Literature. –1990, December. – Vol. XXYIII. – 1951 р.

Kaplan R.S. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance / R.S. Kaplan, D.P. Norton // Harvard Business Review. – 1992. – V. 70, № 1. – P. 71–79.

Nahapiet J. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage / J.Nahapiet, S.Ghoshal // Academy of Management Review. – 1998. – № 23. – P. 242–266.

Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations / T.A. Stewart // New York : Currency Dou-bleday,1997. – P. 67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.