DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-273-296

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МСФЗ ТА П(С)БО

Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Прийняття обґрунтованих управлінських рішень, передусім, інвестиційних, вимагає наявності у користувача всього спектра фінансової та нефінансової суттєвої інформації, чільне місце у складі якої останнім часом надають сфері соціально-трудових відносин, зокрема рівню виплат працівникам. Це пояснюється загостренням соціально-економічних проблем, пов’язаних з порушеннями у сфері трудового законодавства, проблемами у забезпеченні зайнятості населення, тінізацією розрахунків з працівниками. Системою, що здатна генерувати інформацію, необхідну для достовірного та повного розкриття інформації про виплати працівникам підприємства, є система бухгалтерського обліку. Метою статті є критична оцінка вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, а також вітчизняної практики розкриття інформації про стан виплат працівникам для удосконалення методичного забезпечення облікового відображення господарських операцій, пов’язаних з виплатами працівникам. У дослідженні здійснено порівняння вимог міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку щодо формування інформації про виплати працівникам, окреслено проблеми розкриття інформації за вказаним об’єктом у фінансовій звітності та визначено напрями їх вирішення.

Ключові слова


виплати працівникам; поточні виплати працівникам; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхий К. Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності /К.Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. –№ 7. – С. 34–41.

Бойчик Т.В. Оцінка мотивації персоналу в процесі аудиту виплат працівникам / Т.В. Бойчик, Т.П. Кучерова, В.В. Садиченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle /123456789/59031/05-Boychyk. pdf?sequence=1.

Доповідь «Заробітна плата та стан її виплати» за І півріччя 2015 року / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/dop/08/dop_zp0615pdf.zip.

Доходи і витрати населення України за 2014 рік : експрес-випуск № 52/0/02.2вн-15 від 31.03.2014 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2015/03/75pdf.zip.

Доходи та витрати населення України / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Жиглей І.В. Облікове забезпечення заходів, пов’язаних з підвищенням мотивації праці, в світлі П(C)БО 26 «Виплати працівникам» / І.В. Жиглей [Електронний ресурс]. –Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/.../12.pdf.

Зубілевич С.Я. Удосконалення методики аналітичного обліку виплат працівникам на підприємствах України /С.Я. Зубілевич, Н.М. Веюк // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (09). – С. 124–127.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Мельник Т. Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах / Т.Мельник // Віс. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / Серія : Економіка. – 08/2011. – Вип. 130. – С. 30–34.

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/treasury/3759-433.html.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/2cid010244.html.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_043.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_051.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Ніценко В.С. Поняття і зміст виплати працівникам в бухгалтерському обліку / В.С. Ніценко, О.Ю. Цуканов, О.П. Жеріт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ic.faaf.org.ua/pdf/155-ponyattya-i-zmist-viplati-pracivnikamv-buhgalters-komu-obliku.pdf.

Овсюк Н.В. Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект / Н.В. Овсюк, О.Ю. Радченко //Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – 3 (24). – С. 360–368.

Основні показники соціально-економічного розвитку України у 2015 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/mp/op_u/op1015_u.htm.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls.

Пацула О.І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства :автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О.І. Пацула. – К.,2007. – 20 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене Наказом Міністерства фінансів України 28.10.2003 № 601, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р. за № 1025/8346.

Пушкар М.С. Фінансовий облік у системі управління : монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 178 с.

Старченко Н.М. Удосконалення методики обліку виплат працівникам в бюджетних установах / Н.М. Старченко //Економічні науки / Cерія : Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (3). – С. 329–333. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__48.

Шоляк О.Ю. Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам: організація і методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О.Ю. Шоляк ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. –20 с.

Ярмолюк О.Ф. Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства /О.Ф. Ярмолюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», включене до переліку наукових фахових видань України з питань економіки. – 2014. – № 4[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2947.

Banasik M. ŚSwiadczenia pracownicze / M.Banasik // Doradca Podatnika. – 2005. – № 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epodatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/4749/Swiadczenia_pracownicze.html/

Kalinowski J. Tworzenie rezerw na śswiadczenia pracownicze – wymogi regulacji polskich na tle standardów międzynarodowych i ich praktyka / J.Kalinowski // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. – 2004. – 18. – № 74. – 72–84.

Kuzior A. ŚSwiadczenia pracownicze w rachunkowości jednostek gospodarczych / A.Kuzior // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014. – № 827 (69). – S. 97–104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.