DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-259-272

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Романівна Поліщук

Анотація


Охарактеризовано діючі підходи до маркетингової політики підприємств хлібопекарської галузі. Проаналізовано доцільність застосування маркетингових стратегій за стадіями життєвого циклу бізнесу та способом досягнення конкурентних переваг на досліджуваних підприємствах. Для виміру результативності маркетингової стратегії запропоновано застосовувати показник «маркетингова віддача» як відношення чистого доходу до витрат, понесених на маркетингові заходи. Запропоновано ефективність реалізації маркетингової стратегії підприємства вимірювати сукупністю таких показників: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року; чистий дохід від реалізації продукції; валовий прибуток; тривалість обороту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги; маркетингові витрати; частка маркетингових витрат у витратах підприємства, маркетингова віддача, чиста ефективність маркетингових заходів. Проведено SWOT-аналіз маркетингової політики підприємств хлібопекарської галузі та визначено пріоритетні напрями їх маркетингової стратегії.

Ключові слова


маркетингова стратегія; ефективність; маркетингова віддача; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 520 с.

Дудяк Р. Сучасна маркетингова цінова політика та проблеми ціноутворення у діяльності підприємств України / Р.Дудяк, С.Бугіль, Я.Карпова // Вісник Львівського нац. аграрного ун-ту/ Серія : Економіка АПК. – 2013. – № 20 (1). – С. 361–367 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vl

nau_econ_2013_20(1)__62.

Малюк С.О. Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України / С.О. Малюк // Вісник Харківського нац. аграрного ун-ту ім. В.В. Докучаєва / Серія : Економічні науки.– 2014. – № 3. – С. 183–187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_3_25.

Мошенський С.З. Економічний аналіз : підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – 2-ге вид. – Житомир : ПП «Рута»,2007. – 704 c.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень–листопад 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Регулярна інформація емітентів [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/42964/156/templ.

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2015 року [Електронний ресурс]. –Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua.

Сич Е.М. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник Е.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – К. :Каравела, 2010. – 304 с.

Яворська Т.І. Маркетингова політика різних форм малого бізнесу у сільському господарстві / Т.І. Яворська// Науковий вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2011. – Т.13 № 1 (2). – С. 408–414 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http: //nbuv.gov./UJRN/nvlnu_2011_13_1(2)__72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.