DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-210-224

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ГОТЕЛІВ

Тетяна Юріївна Оліярник

Анотація


Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємств готельного бізнесу дозволяє сприяти запобіганню та усуненню загроз у цій діяльності, що є запорукою ефективного функціонування в цілому. Однак при вивченні цього питання стало зрозумілим, що недостатньо досліджена проблема безпеки негативно впливає на діяльність підприємств у сфері готельного бізнесу. Метою є дослідження обліково-аналітичного забезпечення управління фінансово-економічною безпекою готелів. Визначено зміст обліково-аналітичного забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств готельної індустрії. Розглянуто економічну, фінансову, соціальну та інформаційну безпеку підприємств готельного бізнесу з метою виявлення основних питань, що необхідно дослідити для ефективної побудови управління фінансово-економічною безпекою. Опираючись на проведені дослідження та аналіз підходів вітчизняних і зарубіжних вчених, щодо забезпечення належного рівня безпеки на підприємствах готельного бізнесу запропоновано низку заходів, що забезпечать високий рівень захисту інтересів з точки зору фінансово-економічної безпеки готелів.

Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; облік; аналіз; загрози; безпека; підприємство; готельний бізнес

Повний текст:

PDF

Посилання


Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посібник / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – С. 688.

Роглєв Х.Є. Основи готельного менеджменту : навч. посібник /Х.Є. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 408 с.

Лук’янов В.О. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посібник / В.О. Лук’янов, Г.Б. Мунін. – К. : Кондор, 2012. – 346 с.

Єрмошенко М.М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства : препринт наукової доповіді / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. – К. : Національна академія управління, 2005. –78 с.

Організація готельного господарства : навч. посібник / О.М. Головко та ін. ; ред. О.М. Головкo ; Міністерство освіти і науки України, Мукачевський державний університет. – К. : Кондор,2011. – 410 с.

Купчак Б.Ф. Економічна безпека підприємництва: суть та умови виникнення / Б.Ф. Купчак // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ / Серія : Економіка. – 2010. – Вип. 2. – С. 334– 346.

Дикань В.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємств : монографія / В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 142 с.

Лугова В.М. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства / В.М. Лугова // Бізнес-інформ. – 2011. – № 10. – С. 69–72.

Іванченко Н.О. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства та її значення для забезпечення стійкого розвитку національної економіки / Н.О. Іванченко // Стратегія розвитку України. – 2011. – № 3. – С.124–128.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні :Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. №318.

Методичні рекомендації щодо впровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами : Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

Байбуз А.С. Калькуляція витрат готелю / А.С. Байбуз// Готельний бізнес : Щомісячний журнал. – 2009.– № 3. – 114 с.

П(с)БО 15 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, О.Р. Бойкевич, В.В. Каркавчук ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Л., 2012. – 386 с.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л.В. Гнилицька // Вісник Східно-українського нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2011. – № 3 (157), Ч. 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.