DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-157-168

ВИЗНАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ерна Георгіївна Мельник

Анотація


Проаналізовано сучасні економічні тенденції, які впливають на організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та визначають вимоги до інформаційного забезпечення щодо витрат як одного із найбільш важливих запитів користувачів фінансової інформації, що надає можливість достовірного визначення фінансового результату діяльності та прийняття на його основі ефективного управлінського рішення. Виявлено, що найбільші інвестори України застосовують МСФЗ. Визначено особливості визнання та обліку витрат відповідно до міжнародного та вітчизняного законодавства, розглянуто доцільність формування звітності та надання користувачам фінансової інформації щодо витрат відповідно до МСБО, МСФЗ (Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності), GAAP USA (Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США). Об´рунтовано особливості і перспективи трансформації вітчизняної системи бухгалтерського обліку й фінансової звітності в частині витрат на шляху до гармонізації та як передумови виходу підприємства на міжнародний ринок, формування необхідної якісної фінансової інформації на запит користувачів.

Ключові слова


витрати; бухгалтерський облік; фінансова звітність; МСБО; МСФЗ; GAAP USA; П(С)БО

Повний текст:

PDF

Посилання


Августова О.О. Облік витрат за національними та міжнародними стандартами / О.О. Августова // Відкрита Міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація» (11.09.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konf.amsfo.com.ua/oblik-vitratza-nacionalnimi-ta-mizhnarodnimi-standartami/.

Бадалова Ж. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами / Ж.Бадалова // Відкрита Міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація» (1.07.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konf.amsfo.com.ua/transformaciyafinansovo%D1%97-zvitnosti-ukra%D1%97nskix-pidpriyemstv-ufinansovu-zvitnist-za-mizhnarodnimi-standartami/.

Боярова О.А. Щодо запровадження МСФЗ в Україні при формуванні балансу / О.А. Боярова, Н.П. Кузик, Н.П. Венгерук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ic.faaf.org.ua/pdf/130-schodo-zaprovadzhennya-msfz-vukraini-pri-formuvanni-balansu.pdf.

Інвестиційний клімат в Україні / Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/investclimat.

Корчак В.С. Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами / В.С. Корчак // Відкрита Міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація» (1.07.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konf.amsfo.com.ua/perevagiskladannya-finansovо%D1%97-zvitnosti-za-mizhnarodnimistandartami/.

Линник О.І. Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / О.І. Линник, О.В. Кадук // Вісн. Нац. тех. ун-ту «ХПІ» /Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2014.– № 33. – С. 22–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2014_33_6.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності (редакція від 18.03.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Перелік країн, що застосовують МСФЗ / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://msfz.minfin.gov.ua/uk/IfrsOtherCountries/AboutIFRSInOtherCountries/Pages/ListCountriesUsingIFRS.aspx.

Податковий кодекс України (редакція від 20.09.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»(редакція від 09.08.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Ромашко О. Проблеми оцінки та обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.Ромашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:

//sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_3_2013_04_18_19/problemi_ocinki_ta_obliku_vitrat_za_mizhnarodnimi_standartami_zvitnosti/23-1-0-510.

Сльозко Т.М. До питання про концептуальну основу обліку і звітності / Т.М. Сльозко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 244–251 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2013_4_29.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.