DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-148-156

РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

Вікторія Костянтинівна Макарович

Анотація


Користувачі бухгалтерської звітності мають прямий економічний інтерес до результатів діяльності факторингової компанії та стану її активів і зобов’язань. Система бухгалтерського обліку має повною мірою та достовірно формувати, систематизувати та надавати відповідну інформацію. Однак сучасні умови господарювання зумовлюють виникнення значної кількості економічних ризиків, а невизначеність, притаманна будь-якій сфері діяльності, ускладнює процес створення максимально достовірного інформаційного ресурсу для задоволення запитів внутрішніх та зовнішніх користувачів. Тому врахування внутрішніх ризиків факторингового бізнесу при веденні бухгалтерського обліку, складанні фінансової та управлінської звітності наблизять керівництво та заінтересованих контрагентів до реальних значень показників бухгалтерської звітності. Ідентифікація та оцінка внутрішніх ризиків факторингового бізнесу при формуванні звітності дозволить виявити чинники їх виникнення та вплив на ступінь ризику. Розглянуто пропозиції щодо змісту, порядку розкриття та передачі інформації про ризики факторингового бізнесу у фінансовій звітності. Показники вказаної вище звітності забезпечать інформаційні потреби аналізу ефективності факторингу в умовах ризику та оцінки факторингової компанії в цілому. Це надає можливість користувачам звітності провести аналіз ризиків діяльності факторингової компанії, усвідомити можливі втрати та прорахувати їх вплив на основні фінансові показники фірми: показники фінансової стійкості, платоспроможності, рентабельності, прибутковості та ін.

Ключові слова


факторинг; факторинговий бізнес; фінансова звітність; примітки до фінансової звітності; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Вигівська Ірина Миколаївна. – Житомир, 2010. – 372 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и отчетность по международным стандартам / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. – Х. : Фактор, 2007. – 976 с.

Гуцайлюк З.В. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практ. журнал. – 07/2010. – № 7. – С. 8–13.

Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Фінансова звітність за сегментами : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року, № 412 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/ ?code=z0621-05.

Шевелев А.Е. Риски в бухгалтерском учете : учеб. пособие /А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : КНОРУС, 2007. – 280 с.

Шуляр Н.В. Відображення ризиків у фінансовій звітності підприємств / Н.В. Шуляр, Р.В. Шуляр [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18118/1/236-Shulyar-412-413.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.