DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-139-147

КОНЦЕПЦІЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ

Галина Іванівна Ляхович

Анотація


Розкрито сутність та значення концепції ощадливого виробництва (Leanproduction, Leanmanufacturing) для вітчизняних підприємств різних сфер господарювання. Визначено основні положення даної концепції (врахування потреб споживача; детальний опис процесу від отримання замовлення до поставки; розробка процесу без втрат; випуск лише необхідної споживачу продукції; сталість застосування концепції ощадливого виробництва) та наведено їх характеристику. Критично оцінено праці науковців, які порушували питання облікового аспекту впровадження концепції ощадливого виробництва. На основі даного аналізу та результатів власного дослідження обґрунтовано зміни, що відбуваються в підходах до організації обліку (в розрізі організаційної, технічної та методичної складових) на підприємствах за умови активного застосування даної концепції. Враховуючи зміни основних підходів до обов’язків працівників, обґрунтовано зміну ролі бухгалтера в умовах активного впровадження концепції ощадливого виробництва.

Ключові слова


організація обліку; ощадливе виробництво; ощадливий облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабчук І.Л. Особливості організації обліку в умовах впровадження концепції ощадливого виробництва / І.Л. Грабчук // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ столітті : тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2015. – С. 18–19.

Доннік М.А. Міжнародний досвід організації виробництва та його вплив на побудову обліку / М.А. Доннік // Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні : матеріали I Всеукр. студ. наук.-практ. інтернет-конф. (29 квітня) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т економіки АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК ; відп. за вип.: М.М. Коцупатрий, О.О. Єранкін, В.Ф. Мервенецька. – К. : КНЕУ, 2014. – С. 195–197.

Зубенко В.О. Використання принципів ощадливого виробництва при управлінні підприємствами залізничного транспорту / В.О. Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 42. – С. 372–375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_60.

Колос І.В. Ключові облікові показники підприємства в ощадливому виробництві / І.В. Колос // Економічні науки / Cерія : Облік і фінанси. – 2014. – Вип. 11 (2). – С. 154–159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__23.

Колос І.В. Управління вищим навчальним закладом на засадах ощадливості / І.В. Колос // Моделювання регіональної економіки. – 2013. – № 1. – С. 418–428.

Маскелл Б. Практика бережливого учета: управленческий, финансовый учет и система отчетности на бережливих предприятиях / Б.Маскелл, Б.Баггали ; пер. с англ. – М., 2010. – 384 с.

Новикова С.И. Бережливое производство и его внедрение на предприятиях России / С.И. Новикова, Ю.Д. Шашкова // Молодежь и наука : сб. матер. Х Юбилейной Всероссийской науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html.

Сакун Л.М. Застосування принципів ощадливого виробництва на підприємствах машинобудівної галузі / Л.М. Сакун, І.А. Невмивака // Вісник Вінницького політехн. ін-ту. – 2014. – № 4. – С. 92–95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2014_4_15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.