DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-96-108

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вадим Олександрович Куслій

Анотація


На основі систематизації та уточнення класифікаційних ознак було побудовано класифікаційну модель фінансових результатів, внаслідок чого було виділено внутрішньосистемні та міжсистемні фінансові результати. З огляду на те, що інформація формується в бухгалтерському обліку, відповідно до вимог бухгалтерського законодавства було виділено три класифікаційні ознаки фінансових результатів. У першу чергу, інформація про фінансові результати відображається на рахунках бухгалтерського обліку і в фінансовій та податковій звітності. Такі фінансові результати формуються в одній системі – системі бухгалтерського обліку. Далі на основі інформації з бухгалтерського обліку здійснюється економічний аналіз для виявлення відхилень та причин, що вплинули на отримання конкретної величини фінансових результатів, і з метою прийняття ефективних управлінських рішень. З огляду на це, було виділено такі класифікаційні ознаки: за формою прояву, за періодом формування, за характером розподілу, за підрозділом формування, за характером оподаткування, за відповідністю плану, за методикою розрахунку та залежно від виду діяльності. Фінансові результати, класифіковані за виділеними ознаками, формують міжсистемні фінансові результати, тобто такі, що утворюються у системі обліку, аналізу та управління.

Ключові слова


фінансові результати; прибуток; збиток; витрати; доходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга. – Житомир :ПП «Рута», 2001. – 512 с.

Карп’як Я.С. Організація бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання /Я.С. Карп’як // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 172–180 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/VNULPM_2014_794_26.pdf.

Левицька О.О. Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкт обліку / О.О. Левицька // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія» / Серія : Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 214–220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2011_17_28.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1444407287055521.

Петрович Й.М. Економіка та фінанси підприємства: підручник/ Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів, 2014. – 408 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування : Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogoucheta/388-plan-raxunkiv.html.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» :Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99/print1445406039412576.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00/print1444407287055521.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00/print1444407287055521.

Прохар Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики : монографія / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 257 с.

Тесленко Т.І. Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення / Т.І. Тесленко, А.Н. Коньков // Бізнес-інформ. – 2013. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2013/4_0/356_360.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.