DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-82-95

НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ GAAP

Богдан Леонідович Кирилюк

Анотація


Визначено сутність поняття «гармонізація» та розглянуто актуальні на сьогодні в Україні питання гармонізації бухгалтерського обліку й фінансової звітності відповідно до міжнародних норм і стандартів. Визначено існуючі серед науковців погляди та підходи щодо гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Ідентифіковано недоліки в реформуванні системи бухгалтерського обліку в Україні та надано рекомендації з удосконалення процесів гармонізації бухгалтерського обліку й фінансової звітності українських підприємств відповідно до стандартів GAAP USA (Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США). Зокрема, доведена необхідність автоматизації зазначених процесів з метою формування якісної бухгалтерської інформації та економії часу за рахунок забезпечення автоматичного формування звітності GAAP на основі даних бухгалтерського обліку. Визначено основні завдання таких впроваджень, що полягають у можливості встановлення відповідності плану рахунків бухгалтерського обліку та плану рахунків GAAP, забезпеченні автоматичної трансляції даних бухгалтерського обліку в GAAP та формування звітності.

Ключові слова


автоматизація обліку; гармонізація бухгалтерського обліку; гармонізація фінансової звітності; запаси; концепція автоматизації GAAP; напрями гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності; стандарти GAAP

Повний текст:

PDF

Посилання


Білопольський М.Г. Проблеми уніфікації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення / М.Г. Білопольський, К.В. Худоба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/world_bok_2013/Bilopolskui_K

hudoba+.docx.

Гарасим П. Облікова концептуалізація виробничих запасів: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи / П.Гарасим, Н.Лобода, М.Гарасим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_03_27/sekcija_1_2015_03_27/oblikova_konce

ptualizacija_virobnichikh_zapasiv_zarubizhni_dosvid_ta_vitchiznjani_perspektivi/82-1-0-1218.

Єфіменко В.І. Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні / В.І. Єфіменко // Фінанси, облік і аудит.– 2011. – Вип. 18. – С. 278–284 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foa_2011_18_35.pdf.

Інвестиційний клімат в Україні / Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/investclimat.

Кузіна Р.В. Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика / Р.В. Кузіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12695/1/23_119-131_Vis721menegment.pdf.

Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Нишенко Людмила Петрівна. – К., 2008. – 283 с.

Петрук О.П. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація : дис.... д-ра екон. наук : 08.06.04 / Петрук Олександр Михайлович. – Житомир, 2006. – 358 с.

Рєзнікова В.В. Перспективи гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні / В.В. Рєзнікова, О.С. Орлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/435-perspektyvyharmonizatsiyi-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoyi-zvitnosti-vukrayini-rieznikova-v-v-orlova-o-s.

Світлична В.Ю. Гармонізація національної фінансової звітності з міжнародними стандартами: актуальність, порядок та перспективи / В.Ю. Світлична, С.М. Малик [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http ://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/58/58.

Семенишена Н.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні /Н.В. Семенишена // Економічні науки / Cерія : Облік і фінанси.– 2013. – Вип. 10 (4). – С. 241–248 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/ ecnof_2013_10(4)__39.pdf.

Чепець О.Г. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами / О.Г. Чепець, О.М. Губарик [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDf/ecnof_2012_9(3)__62.pdf.

Чижевська Л.В. Глобалізація і бухгалтерська професія /Л.В. Чижевська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15.PNR_2007/Economics/21987.doc.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.