DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-67-81

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Валентина Олександрівна Іваненко, Людмила Йосипівна Юрківська

Анотація


Охарактеризовано досвід здійснення маркетингової діяльності на підприємствах-виробниках продовольчих товарів України. Авторами визначено сутність маркетингової діяльності та окреслено функції, що реалізує маркетинг як бізнес-процес у практичній діяльності підприємств-виробників продовольчих товарів. Ідентифіковано основні фактори впливу на організацію маркетингової діяльності виробників продовольчих товарів масового попиту (зовнішні і внутрішні) та фактори впливу на поведінку їх кінцевих споживачів (соціальні, інформаційні і споживчі установки), а також наведено комплекс управління маркетинговою діяльністю підприємств-виробників продовольчих товарів. Крім того, авторами сформовано модель бізнес-процесу «Маркетингова діяльність» досліджуваних підприємств, що дозволяє визначитися з респондентами, яких необхідно охопити дослідженням, а також сприяє вибору шляхів оптимізації служби маркетингу, розробці та впровадженню заходів для збільшення ринкової частки і формування нових підходів щодо збереження дистриб’юторської мережі й залучення нових споживачів.


Ключові слова


маркетинг; маркетингова діяльність; маркетингова політика; бізнес-процес; підприємства-виробники; продовольчі товари; ринок товарів; споживачі; конкурентоспроможність; ринкова частка

Повний текст:

PDF

Посилання


Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент /М.М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2001. – 204 с.

Зотов В. Операционная эффективность маркетинга: взгляд СЕО / В.Зотов // Маркетинг и маркетинговые изделия. – 2005.– № 6. – С. 7–9.

Кибиткин А.И. Устойчивость сложных экономических систем в условиях рынка : монография / А.И. Кибиткин ; РАН, Кол. науч. центр, Ин-т экон. проблем ; отв. ред. С.Ю. Козьменко. – Апатиты,2000. – 197 с.

Кизим М.О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства :монографія /М.О. Кизим, В.А. Забродський, Ю.С. Копчак. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003.–144с.

Основы маркетинга /Ф.Котлер, Г.Армстронг,Д. Сондерс, В.Вонг ; пер. с англ. – 2-е Европ. изд. – К. ; М.; СПб. : Вильямс, 1998. – 1056 с.

Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Ж-Ж. Ламбен ; пер. с фр. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.

Лукан О.М. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства / О.М. Лукан // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 5. – С. 42–52.

Меленчук Ю.Т. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств / Ю.Т. Меленчук // Технологический аудит и резервы производства. –2015. – № 1/6 (21). – С. 18–21.

Надвиничний О. Аналіз маркетингової діяльності підприємств-виробників віконних профілів: організація та методика /О.Надвиничний // Галицький економічний вісник. – 2012. – №6 (39). – С. 174–183.

Палка І.М. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві / І.М. Палка // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4498.

Пушкарь М.С. Основы маркетинга / М.С. Пушкарь, В.А. Пинхасик. – Тернополь, 1992. – 80 с.

Савицька Н.Л. Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів / Н.Л. Савицька, О.П. Афанасьєва // Проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 172–178.

Шапран О.Є. Дослідження впливу показників діагностики комплексу маркетингу на результати діяльності підприємства /О.Є. Шапран // Маркетинг: теорія і практика. – Луганськ,2007. – № 13. – С. 261–271.

Шиманська А.А. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи / А.А. Шиманська // Економіка: реалії часу :науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 166–171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html.

Шкардун В. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии / В.Шкардун, Т.Ахтямов //Маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 12–15.

Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж.Шонесси. – СПб. : Питер, 2001 – 864 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.