DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-19-31

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Оксана Володимирівна Вакун

Анотація


Обґрунтовано особливості трансформації підходів до побудови систем управління підприємствами. Визначено основні характеристики стратегічного управління, що мають бути використані для удосконалення облікової системи підприємства. Обґрунтовано причини відсутності єдиного розуміння сутності поняття «стратегічної звітності». Виділено і обґрунтовано п’ять основних варіантів задоволення потреб стратегічного менеджменту в обліковій інформації стратегічного характеру. Визначено місце стратегічної бухгалтерської звітності в системі інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту підприємства. Проаналізовано види облікових підсистем, що забезпечують генерування і обробку стратегічної бухгалтерської звітності. Проведено розмежування між поняттями стратегічної та прогнозної бухгалтерської звітності. Визначено роль необлікових інформаційних систем у процесі генерування інформації стратегічного спрямування.

Ключові слова


бухгалтерська звітність; управлінська звітність; стратегічний облік; стратегічна бухгалтерська звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабкина О.М. Стратегическая управленческая отчетность на предприятии / О.М. Бабкина //Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32232.

Болдуєв М.В. Концептуальні підходи формування стратегічної бухгалтерії / М.В. Болдуєв // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3 (7). – С. 122–128.

Бошнякович Н.С. Стратегическая отчетность в корпоративных розничных сетях / Н.С. Бошнякович // Вестник ГУУ. – 2010. – № 10. – С. 125–133.

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія / Р.Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с.

Валуєв Б.И. Система хозяйственного учета в промышленности: вопросы теории и методологии : монография / Б.И. Валуев. – Одесса : Пальмира, 2012. – 216 с.

Гуцайлюк З.В. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку /З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 14–19.

Евстафьева Е.М. Анализ современных методик формирования прогнозной финансовой информации и отчетности в системе управленческого учета коммерческих организаций / Е.М. Евстафьева, Д.В. Богатый // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 48. – С. 2–16.

Жук В.М. Бухгалтерський інжиніринг / В.М. Жук // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці : зб. тез та доповідей I Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – К.,2013. – С. 51–54.

Корягін М.В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик. – Л. : ЛКА, 2016. – 276 с.

Криштопа І.І. Метод стратегічного обліку та систематизація його елементів / І.І. Криштопа // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 34. – С. 279–282.

Моссаковський В.Б. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні : монографія /В.Б. Моссаковський. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2009. – 326 с.

Пушкар М.С. Господарський облік і суспільство / М.С. Пушкар// Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 16–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.