DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-3-18

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: ВІДМІННОСТІ У ТРАКТУВАННЯХ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Досліджено виникнення зарубіжного маркетингового аудиту, змістовне наповнення поняття «маркетинг». Проаналізовано склад послуг з проведення маркетингових досліджень (послуг) консалтингових підприємств України. Наведено результати огляду складових елементів, комплексних методів, висновків та рекомендацій звіту про маркетингові дослідження діючого виробничого підприємства м. Житомир. Проаналізовано поняття «маркетинговий аудит» за даними різних літературних джерел, проведено зіставлення поняття «маркетингового аудиту» на предмет узгодженості вживання такого поняття з чинним в Україні Законом України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р., зі змінами та доповненнями, рішенням Аудиторської палати України «Про перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» № 244/14 від 22.12.2011 р., зроблено висновки про невідповідність вживання терміна «маркетинговий аудит» у теорії та на практиці.

Ключові слова


маркетинг; маркетинговий аудит; аудит; звіт про маркетингові дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Багиев Г.Л. Маркетинг : учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасович ; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М. : Экономика, 2005. – 703 с.

Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посібник / Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць. –К. :ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.

Белявцев М.І. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник /М.І. Белявцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://pidruchniki.com/15840720/marketing.

Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – 6-те вид. доп. – К. : Лібра, 2008. – 720 с.

Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. – М.: Финпрес, 1999. – 656 с.

Дерев’янченко Т.Є. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України) : автореф. дис. …канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Т.Є. Дерев’янченко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2003. – 18 с.

Дадьо Я. Маркетинговий аудит – засіб підвищення конкурентноздатності підприємства / Я.Дадьо // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 2. – С. 47–51.

Закон України «Про аудиторську діяльність» №3125-XII від 22.04.1993 р., із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

Philip Kotler The Marketsng Audit Comes of Age / Philip Kotler, Wiliam T.Gregor, William H.Rodgers III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hamiltonco.com/features/hampubSMR.html.

Корягіна С.В. Маркетинговий аудит : навч. посібник / С.В. Корягіна, М.В. Корягін. – К. : Центр навч. л-ри, 2014. – 320 с.

Левків Г.Я. Маркетинговий менеджмент : підручник / Г.Я. Левків, Р.М. Минів, Б.Б. Батюк. – Л. : Сполом, 2010. – 228 с.

Мак-Дональд М. Планы маркетинга. Как их составлять и использовать / М.Мак-Дональд. – М. : Издательский дом «Технология», 2004. – 656 с.

Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К. :КНЕУ, 2005. – 584 с.

Перерва П.Г. Становлення та розвиток маркетингового аудиту в Україні та світі / П.Г. Перерва [Електронний ресурс]. –Режим доступу : www.business.

Сичова О.Є. Дослідження підходів до визначення та здійснення маркетингового аудиту на підприємстві / О.Є. Сичова, А.Б. Гур’янов, А.І. Корнієнко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 430–342.

Скибінський С.В. Маркетинг : підручник / С.В. Скибінський. – Л. : ЛА «Піраміда», 2009. – Ч. 2. – 748 с.

Уилсон О. Аудит маркетинга / О.Уилсон ; пер. с англ.– Д. :Баланс клуб, 2003. – 368 с.

Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка : учеб. пособие / В.Е. Хруцкий, Н.В. Корнеева. – 2-е изд., перер. и доп. – М. : Финансы и статистика,1999. – 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.