DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-88-101

КРЕАТИВНИЙ ОБЛІК В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Сергій Федорович Легенчук

Анотація


Проведено аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених креативному обліку. Доведено існування умовно креативного напряму обліку, визначено його сутність та місце у складі бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; національна система обліку; умовно-креативний напрям обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренкова Г.М. О проблеме креативных (творческих) методов бухгалтерскоо учета / Г.М. Азаренкова, А.А. Буцкая // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. Наук.-практ. конф. 16-18 жовт. 2000 р. / Відп. за вип. В.М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 3-5.

Белов В.Д. Бухгалтерия как наука / В.Д. Белов // Счетоводство. – 1893. – № 4. – C. 50-53.

Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “РУТА”,2007. – 328 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: наука,мистецтво, ремесло / Ф.Ф. Бутинець // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15. – С. 3-14.

Гарынцев А.Г. Балансовая политика коммерческих организаций: автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата эконом. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Гарынцев Андрей Геннадиевич. – Казань, 2008. – 24 с.

Головащенко О.М. Вплив креативних методів обліку на Інформацію фінансової звітності / О.М. Головащенко // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ’2005”. 7-21 лютого. Том 81. Облік і аудит. – Дніпропетровськ: наука і освіта, 2005. –С. 42-45.

Гофман Г. Очерки развития форм бухгалтерского учета. Под. ред. С.К. Татура. / Г. Гофман, С. Капелюш. – М.: “Финансы”,1966. – 123 с.

Дмитренко И.Н. Аудит учетной политики предприятия как средство оптимизации креативного учета / И.Н. Дмитренко, Т.Ф. Середа // Аудит як важливий інструмент ринкової економіки. Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 141-143.

Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины / Х. Дрейфус. – М.: Издательство “Прогресс”, 1978. – 334 с.

Заббарова О.А. Балансоведение: учебное пособие / О.А. 3аббарова. – М.: КНОРУС, 2007. – 256 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (із змінами, внесеними згідно із Законом N 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006).

Искусство [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org.

Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економ. наук: спец. 08.00.09. “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / Лаговська Олена Адамівна. – Житомир, 2007. – 280 с.

Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера. – М.: Аудит,ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): Монографія. / М.С. Пушкар. – Тернопіль, Карт-Бланш, 2006. – 334 с.

Рабошук А.В. Облікова політика та креативний облік: взаємозв’язок понять / А.В. Рабошук // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на Третій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н, проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2005. –С. 60-62.

Райс Э. Разоблачение тайн бухгалтерского учета. Как разобраться в бухгалтерской отчетности и в финансовом анализе / Э. Райс. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2006.–352 с.

Тринька Л.Я. Креативні методи обліку: їх суть і значення в обліковій практиці вітчизняних підприємств / Л.Я. Тринька // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”. – Львів: Компакт-ЛВ, 2004. – С. 335-337.

Хмелевська А.В. Дослідження креативного обліку як напряму творчого розвитку бухгалтерського обліку / А.В. Хмелевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 5. – Ч. 2, Т. 1. – С. 23-28.

Чацкіс Ю.Д. Креативний облік і його вплив на психологічні аспекти кодексу етики керівника / Ю.Д. Чацкіс // Материалы международной научно-практической конференции “Культура и экономика”. 20-21 марта 2008. Донецк. – С. 351-354.

Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс. 3-е издание. Перевод с 5-го немецкого издания С.И. Цедербаума. Редакция, дополнения и примечания проф. Н.С. Лунского. / И.Ф. Шерр. – М.: издательство “Экономическая жизнь”, 1925. – 579 с.

Amat Oriol. Articles. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.oriolamat.cat/articleseng.html.

Mulford Ch.W. The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices / Ch.W. Mulford, E.E. Comiskey. – New York: John Wiley & Sons,INC. – 2002. – 395 p.

Salvary S.C. Accounting: A General Commentary On An Empirical Science /S.C. Salvary. – Buffalo, NY, 2007. – 57 р.

Sterling R.R. Toward a Science of Accounting. Scholars Book Co. /R.R. Sterling.– Houston, Texas. Sepsember/October. 1975.

Stolowy H. Accounts manipulation: a literary review and proposed conceptual framework. Eight draft. / H. Stolowy, G. Braeton. – Paris, January 13, 2003. – 59 р.

Thompson G.D. Accounting’s allies / G.D. Thompson // The Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference. – Singapore, University of Canterbury, Christchurch. – July 2004. – Р. 1 - 23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.