DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-2(14)-46-54

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


Проведено бібліометричне та бібліографічне дослідження, критичний аналіз та систематизацію наукових робіт, надрукованих в наукових вісниках та збірниках наукових праць за напрямами проблем формування, використання, відтворення, оцінки та відображення в бухгалтерському обліку людського капіталу.

Ключові слова


бухгалтерський облік; людський капітал; бібліометричне дослідження обліку людського капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000.– 313 с.

Головко О.В. Бухгалтерська інтерпретація людського капіталу // Збірник тез та текстів виступів на П’ятій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку І.В. Малишеву, П.П. Німчинову. Частина 1. Житомирський державний технологічний університет. – 2007. – С. 21-24.

Головой Н. Людський капітал в обліково-аналітичній системі підприємства //Міжнародна науково-практична конференція “Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції”. Тези доповідей. Частина 1, Київський національний торгівельно-економічний університет, 20-22 квітня 2005 р. – Київ, 2005. – С. 96-99.

Головой Н.М. Про деякі аспекти відображення в обліку людського капіталу підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Ч.1. – Полтава, Полтавський Університет споживчої кооперації України,16-17 травня 2006. – 228 с. – С. 17-26

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К: Знання, 2001.– 254 с.

Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монографія. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2002. – 250 с.

Добрынин А.И., Дятлов С.А. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука, 1999.

Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова. Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука. 1999.

Иноземцев В.Л. Теория постиндустриального общества как методологическая парадигма российского обществоведения// Вопросы философии. – 1997. – № 10. – С. 34.

Капелюшников Р.И. Концепция человеческого капитала. Критика современной буржуазной политической экономии. – М.: Наука. 1977.

Капелюшников Р.И., Албегова И.М., Леонова Т.Г., Емцов Р.Г., Найт П. Человеческий капитал России – проблемы реабилитации // Общество и экономика. – 1993. – № 9-10. – С.3-14.

Климов С.М. Формирование, использование и стратегическое управление интеллектуальными ресурсами общества в условиях рыночной трансформации российской экономики / Автореф. дис… д-ра экон. наук/С.-Петербургский

государственный университет экономики и финансов, – С.-Пб., 2001. – 34 с.

Колосюк А.А. Некоторые теоретические аспекты формирования человеческого капитала // Проблемы теории и методологии бухгалтерского учета, контроля и анализа. Международный сборник научных трудов. Выпук 2(8). –2007. – С. 91-97.

Королюк Н.М. Бухгалтерський облік людського капіталу: теоретичний аспект // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2006. – № 2 (36). – С. 46-53.

Королюк Н.М. Історичні аспекти бухгалтерського обліку людського капіталу // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. –2006.– № 4 (38). – С. 104-112.

Критский М.М. Человеческий капитал. Л.: Изд. Ленингр. Ун-та. 1991

Легенчук С.Ф. Бухгалтерский учет человеческого капитала: исторический аспект // Материалы V юбилейной международной научной конференции “Концепции развития бухгалтерской профессии: теория и практика”, 18-19 мая 2006, Житомирский государственный технологический университет. – Житомир, 2006. – С. 51-59.

Майданевич П.Н., Колосюк А.А. Особенности отражения информации о человеческом капитале в учетной системе предприятия // Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – № 10. – С. 192-197.

Маляр Д.В. Моделирование человеческого капитала: системно-синергетический подход // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – 216 с. – С. 56-59.

Михайлова Л.І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 388 с.

Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий капитал // Вопросы экономики. – 2003. – № 2. – С. 49-56.

Нуреев Р. Теория развития, новые модели экономического роста //Вопросы экономики. – 2000. – № 9.– С. 144-151.

Олейник А. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. Тема 12 // Вопросы экономики. – 1999. – № 12. – С. 125-131.

Чорний Р.С. Людський капітал у системі соціально-економічних категорій // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”, 21-22 листопада 2007 р.–Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 526 с. – С.424-427.

Шкурупій О.В. Людський капітал: теоретико-методологічний аналіз категорії // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 197: В 5 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 256 с. – С. 748-757.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.