DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-330-341

Імплементація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах

Margaret I. Skrypnyck, Natalia Yosypivna Radionova, Nikolay N. Matiukha

Анотація


Розглянуто сутнісну характеристику та специфічні особливості стратегічного управлінського обліку. Метою статті є комплексна оцінка системи управлінських процесів, з’ясування теоретичних і методологічних аспектів імплементації стратегічного управлінського обліку в сучасних економічних умовах з урахуванням вимог міжнародної практики ведення обліку та вітчизняного законодавства для виробничих підприємств. У методичному плані проаналізовано відмінності стратегічного і традиційного управлінського обліку. Визначено інформаційні завдання стратегічного управлінського обліку, що вирішуються в системі прийняття рішень. Результатами дослідження є розроблення тесту на схожість традиційного та стратегічного управлінського обліків, розроблено їх порівняльну характеристику відмінностей. Виходячи із особливостей стратегічного управлінського обліку, виділено основні групи найбільш важливих інформаційних завдань. Встановлено, що весь процес впровадження системи стратегічного управлінського обліку необхідно проводити обмірковано, поетапно, з оцінкою ефективності кожної стадії і ретельним плануванням наступної, оскільки витрати на вдосконалення інформаційної системи управління повинні забезпечити відчутний ефект для виробничого підприємства. Науковою новизною статті є обґрунтування запровадження елементів стратегічного управлінського обліку та напрями використання його інформаційного забезпечення. Визначено важливість використання системи стратегічного управлінського обліку, що має призвести до підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, стратегічний управлінський облік забезпечує потреби прогнозування розвитку підприємства, здійснюючи аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей.


Ключові слова


стратегія; управлінський облік; стратегічний управлінський облік; ефективність діяльності; контроль

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andersen, Hrude K., Khauh T. Sfokusyrovannoe upravlenye proektom / Per. s anhl. V.Ehorova. – M. :FAYR PRESS, 2006. – 296 s.

Atkynson Эntony A., Banker Radzhyv D., Kaplan Robert S., Yanh Mark S. Upravlencheskyy uchet / per. s anhl. – 3-e yzd. – M. : Yzd. dom «Vyl'yams», 2005. – 878 s.

Bolduyev M.V. Kontseptual'ni pidkhody formuvannya stratehichnoyi bukhhalteriyi / M.V. Bolduyev / Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu № 3 (7), 2010. – S. 122–128.

Vakhrushyna M.A. Stratehycheskyy upravlencheskyy uchet: polniy kurs MVA / M.A. Vakhrushyna, M.Y Sydorova, L.Y.Borysova. – M. : Ryd Hrupp, 2011. –192 s.

Drury K. Vvedenye v upravlencheskyy y proyzvodstvennuy uchet: Per s anhl. / Pod red. N.D. Эryashvyly. – M. : Audyt, YuNYTY, 1998. – 783 s.

Kutsyk P.O. Rozvytok upravlins’koho obliku:mizhnarodnyy kontekst i perspektyvy. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu ta analizu, 3ch. 1 (21).– 2011. – S. 211–16.

Ozeran V.O., Boychuk T.M. Stratehichnyy upravlins'kyy oblik yak skladova oblikovo-analitychnoyi systemy upravlinnya vytratamy periodu / V.O. Ozeran, T.M. Boychuk // Visnyk L'vivs'koyi komertsiynoyi akademiyi /0 Seriya : Ekonomichna. – 2014. – Vyp. 44. – S. 61–65.

Panchenko Yu.V., Buflon L.Ya. Orhanizatsiyo-metoychni aspekty zaprovadzhennya upravlins’koho obliku na pidpryyemstvakh hotel'noho biznesu / Visnyk L’vivs’koyi komertsiynoyi akademiyi. Seriya ekonomichna. –2009.–Vyp. 30. Rezhym dostupu: http://tourlib.net/statti_ukr/panchenkova.htm.

Plikus I.Y. Statehichnyy oblik yak instrument stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom. Zhurnal “Visnyk Ukrayins’koyi akademiyi bankivs'koyi spravy”. Sumy. – 2002. – № 12. – S. 94–95.

Pushkar M.S. Kreatyvnyy oblik (stvorennya informatsiyi dlya menedzheriv): monohr. – Ternopil': Kart-blansh, 2006. – 334 s.

Rayan B. Stratehycheskyy uchet dlya rukovodyteley / Per. s anhl. pod red. V.A. Mykryukova. – M. :Audyt:YuNYTY., 1998. – 616 s.

Suvorova S.P. Formyrovanye stratehycheskoho upravlencheskoho ucheta na promуshlennуkh predpryyatyyakh: teoryya y metodolohyya. Dys... dok. эkon. nauk / Suvorova Svetlana Pavlovna: nauch. ruk. L.V. Popova: OHTU. – Orel, 2007. – 319 s.

Shevchuk V.R. Statehichnyy upravlins'kyy oblik yak systema informatsiynoyi pidtrymky konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva. L'vivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Ivana Franka, kaf. obliku i audytu, 2012 r. Rezhym dostupu: http: //ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1255/1/55_281-285_Vis_722_menegment.pdf.

Yurasova Y.O. Stratehycheskyy upravlencheskyy uchet// Nauchnaya zhyzn'. – № 36. – 2006 – S. 67–70.

Chaya B.T., Chupakhyna N.Y. Perspektyvy razvytyya upravlencheskoho ucheta. Zhurnal «Ekonomycheskyy analyz: teoryya y praktyka. – № 22 (103), 2007. – S. 10.

Yarkova Y.V. Stratehycheskyy upravlencheskyy uchet na predpryyatyyakh khymycheskoy promyshlennosty : Dys... kand. эkon. nauk / Yarkova Ylona Valer'evna: nauch. ruk. Hlushchenko A.V.: VHU. – Volhohrad, 2010. – 190 s.

Yaruhova A. Upravlencheskyy opyt эkonomyky razvytykh stran: Per.s pol's/ Pod red. Ya.V. Sokolova. – M. : Fynansy y statystyka, 1991. – 240 s.

Johnson H.T., Kaplan R. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting / Harvard : Harvard University Press, 1987. – 266 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.