DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-251-262

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ольга Олексіївна Осадча

Анотація


Досліджується сучасний етап трансформації системи бухгалтерського обліку в умовах становлення постіндустріального суспільства. Встановлено, що серед основних сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку, які впливають на бухгалтерський облік в цілому та на організацію обліку фінансових результатів, – глобалізація у світовій економіці (зокрема, у фінансовій сфері), лібералізація торгівлі, формування системи загального інформаційного середовища, впровадження новітніх інформаційних технологій, загострення економічних, екологічних і соціальних небезпек. Обґрунтовано необхідність впровадження нових об’єктів обліку, нових методик та облікових практик, нових підходів до організації облікової роботи. Досліджено особливості впровадження інтегрованої звітності (IR), яка містить не лише показники, що характеризують фінансовий стан і фінансові результати діяльності суб’єкта, а й спрямована на аналіз та оцінку натуральних показників ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів, інформування користувачів звітності про рівень соціальної відповідальності власників і керівників суб’єкта господарської діяльності. Зважаючи на те, що сучасна система менеджменту не може обмежуватися виключно результатами бухгалтерського обліку та фінансової звітності, обґрунтовано існування потреби у створенні гармонізованої облікової системи.

Ключові слова


інтегрована звітність; концепція сталого розвитку; соціальна відповідальність; людський капітал; реформування облікової системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Давидюк Т.В. Зміна концепції бухгалтерського обліку під впливом дії постіндустріальної економіки / Т.В. Давидюк //Вісник ЖДТУ : Економічні науки. – 2010. – № 2 (52). – С. 20–22.

Куликов А.А. Человеческие ресурсы как учетная категория / А.А. Куликов // Сибирская финансовая школа. – 2007. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.safbd.ru/magazine/article/chelovecheskie-resursy-kak-uchetnayakategoriya.

Ложников И.Н. Важнейшие тенденции развития бухгалтерського учета / И.Н. Ложников // Вестник бухгалтера Московского региона. – 2011. – Вип. 1 [Електронний ресурс].–Режим доступу:http://www.ipbmr.ru/?page=vestnik_2011_1_lozhnikov2.

Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень : монографія / Н.О. Лоханова. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 400 с.

Максимів Л.І. Інноваційні підходи в бухгалтерському обліку: екологічний і соціальний аспекти / Л.І. Максимів // Науковий вісник Українського держ. лісотехн. ун-ту. – 2004. – Вип. 14.2. – С. 24–33.

Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера ; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1999.– 663 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050.

Gleeson-White Jane How a Potter Took Accounting Into the Industrial Age / Jane Gleeson-White [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bloomberg.com/news/2013-04-18/how-a-potter-took-accounting-into-the-industrial-age.html.

Edvinsson L. Intellectual capital: realizing your company true value by finding its hidden roots / L.Edvinsson,Michael S. Malone. – USA,NY : HarperCollins Publishers, Inc., 1997. – 225 p.

INTERNATIONAL FRAMEWORK [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.