DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-127-142

ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА БАЛАНСОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Світлана Анатоліївна Гуненко

Анотація


Однією з умов економічного зростання на мікро- та макрорівні є застосування оптимальної амортизаційної політики, об’єктом якої є амортизація, що є специфічним джерелом фінансування відтворення основних засобів підприємства. Проаналізовано методики амортизації основних засобів та її вплив на балансову вартість підприємства. Досліджено поняття «амортизаційна політика» та запропоновано єдиний підхід до його трактування. Розглянуто теоретичні аспекти амортизації та визначено стан обліку амортизації і, як наслідок, виявлено проблемні питання. Під час проведеного дослідження було виявлено, що за допомогою певної сукупності дій бухгалтер може управляти амортизацією (завищувати чи занижувати) основних засобів, що в подальшому впливає на їх вартість, а як наслідок, і на розмір балансової вартості підприємства.

Ключові слова


амортизація; знос; амортизаційна політика; вартість підприємства; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств / Г.Асмолова // Економіст. – 07/2007. – №7. – С. 24–27.

Білик М. Принципи амортизаційної політики в сучасній вітчизняній економіці / М.Білик // Фінанси України. – 1997. – №10. – С. 48–56.

Борисенко З.Н. Амортизаційна політика / З.Н. Борисенко. – К. :Наукова думка, 1993. – 136 с.

Бубенко П.Т. Амортизація і відновлення основних фондів житлово-комунальних підприємств : монографія / П.Т. Бубенко, В.І. Титяєв, О.В. Димченко. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 255 с.

Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи / Н.Г. Виговська. –Житомир : ЖІТІ,1998. – 340 с.

Галахова О.В. Амортизаційна політика та її вплив на фінансові показники виробництва / О.В. Галахова, О.В. Зайцев [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/36508/3/Amortizac%D1%96jnapol%D1%96tikaGalahovaZajcev.pdf.

Глинська Г.Я. Напрямки оцінювання ринкової вартості підприємства як об’єкта для поглинання / Г.Я. Глинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2007_594/05.pdf.

Городянська Л.В. Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку / Л.В. Городянська //Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 112–121.

Журавка Ф.О. Методичні підходи до визначення сутності та змісту амортизації основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/1_32_2012/32_02_01.pdf.

Камінська Т.Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку / Т.Г. Камінська // Економіка АПК. –2011. – № 2. – С. 51–57.

Капаруліна М.С. Максимізація вартості підприємства як критерій ефективності його функціонування /М.С. Капаруліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf.

Корягін М.В. Підходи до визначення поняття вартості підприємства та їх розвиток / М.В. Корягін [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2012_722/23.pdf.

Кудь Л.В. Методичні підходи щодо визначення функцій амортизації / Л.В. Кудь // Механізм регулювання економіки. –2005. – № 3. – С. 221–225.

Лаговська О.А. Зарубіжні методики оцінки вартості підприємства: критичний аналіз / О.А. Лаговська [Електронний ресурс].–:http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2012-1-26/article/12LOAVCA.pdf.

Медведев М.Ю. Бухгалтерский словарь : словарь / М.Ю. Медведев. – М. : Проспект, 2008. – 488 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_050/page2.

Міокова Г.І. Вартість підприємства та її оцінка / Г.І. Міокова [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/25.pdf.

Мороз Ю.Ю. Облікове забезпечення управління процесом розподілу амортизаційної вартості неспоживного майна підприємства / Ю.Ю. Мороз //Вісник ЖДТУ. – 2013. – Вип. 4 (66). – С. 90–95.

Мороз Ю.Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного потенціалу підприємства : монографія /Ю.Ю. Мороз. – Житомир : ПП «Рута», 2011.– 352 с.

Овод Л.В. Сутність амортизаційної політики та її складові елементи / Л.В. Овод // Вісник технологічного університету Поділля / Економічні науки : науковий журнал. – Хмельницький, 2003. – № 5. – Ч. 2, Т. 1. – С. 64–68.

Овод Л.В. Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики підприємства / Л.В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. – № 6, Т. 1.– C. 100–103.

Орлова В.К. Зв’язок амортизаційної політики з дивідендною політикою на підприємстві / В.К. Орлова, С.В. Сенчішак //Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету / Економічні науки: бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – 2003. – Ч. І, Вип. 4. – С. 357–363.

Островська Г. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління / Г.Островська // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 107–115.

Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Помилуйко Є.О. Особливості реалізації амортизаційної політики в Україні / Є.О. Помилуйко [Електронний ресурс].–Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1z=1416.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України /Верховна рада України //Закон України. – Офіц. вид. – К. : 2014. –1621-VII [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-18.

Пуйда Г.В. Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства / Г.В. Пуйда // Бізнес Інформ. –2014. – № 1. – C. 226–231.

Рудченко Н. Методичні підходи до регулювання процесу відтворення основних фондів / Н.Рудченко, Н.Омельянчик, М.Тютюн // Економіка України. – 1997. – № 2. – С. 52–58.

Скоморохова С.Ю. Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства / С.Ю. Скоморохова, С.М. Ніколаєнко, Л.В. Гейвич // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – С. 65–67.

Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия /В.М. Тарасевич. – М. : Питер, 2003. – 288 с.

Трофимчук В.Я. Економічна сутність та класифікація складових амортизаційної політики підприємства /В.Я. Трофимчук // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2013. –Т.

– Вип. 4/3. – С. 134–136.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Шот А. Оновлення основних фондів – складова частина структурної перебудови економіки / А.Шот // Регіональна економіка. – 1999. – № 1. – С. 93–102.

Щирська О.В. Бухгалтерський облік в забезпеченні амортизаційної політики держави та підприємства /О.В. Щирська // Вісник ЖДТУ. – 2002. – Вип. 1 (59). – C. 233– 236.

Якупова Н.М. Стоимость предприятия в системе стратегического управления / Н.М. Якупова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik.osu.ru/2003_6/21.pdf.

Яремко І.Й. Знос і амортизація необоротних активів – інструмент оцінки капіталу підприємства : монографія / І.Й. Яремко. – Львів : Новий світ, 2003. – 148 с.

Evans M.H. Creating Value through Financial Management / M.H. Evans // Excelence in Financial Management. – Course 8. – 1999.– Desember. – 27 p.

Luts F. The theory of investment of the firm / F.Luts. – Princeton University Press, 1954.

Penman H. Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?/ Stephen H.Penman [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.jps-dir.com/forum/uploads/12611/financial_reporting_quality_fair_value.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.