DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-106-126

РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Димитрій Олександрович Грицишен

Анотація


У результаті дослідження методик еколого-економічного аналізу пріоритетних об’єктів управління економіко екологічною безпекою було встановлено відсутність системи показників та механізму їх застосування, що значно знижує рівень якості інформаційного простору управління. Для вирішення зазначеної проблеми в роботі розроблені авторські методики еколого-економічного аналізу системи поводження з відходами (аналіз процесу виробництва в частині поводження з відходами (відходовитратність, відходомісткість, відходозаміщення, результативність відходозаміщення)); аналізу собівартості переробки, утилізації та захоронення відходів. Застосування зазначених методик на промислових підприємствах дозволило виявити резерви підвищення рівня економіко-екологічної безпеки т сформувати комплекс заходів із забезпечення безперервності їх функціонування.


Ключові слова


еколого-економічний аналіз; аналітичне забезпечення; економіко-екологічна безпека; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Болюх М.А. Экономический анализ : учеб. пособие / М.А. Болюх, В.З. Бурчевский, М.И. Горбатюк. – К. : КНЭУ, 2009. –556 с.

Гарманов А.В. Организация экономического экологического анализа хозяйствующего субъекта : дис. ... канд. экон. наук :08.00.12 / Гарманов Александр Викторович ; Воронеж. гос. ун-т.– Воронеж, 2011. – 148 c.

Гитляровская Л.Т. Экономический анализ : учебн. пособие /Л.Т. Гитляровская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 527 с.

Гушко С.В. Методологічний та організаційний аспекти обліку, аналізу та аудиту в управлінні підприємств гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. … д-ра екон. наук :Спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / С.В. Гушко. – К., 2011. –44 с.

Зоріна О.А. Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в контексті сучасної теорії олігополії : автореф. дис.… д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.А. Зоріна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2013. – 37 c.

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия/ В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. – М. :ПБОЮЛ, 2012. – 424 с.

Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … д-ра екон. наук :08.06.04 / Т.М. Ковальчук ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К.,2004. – 40 с.

Коробов М.Я. Финансово-экономический аналіз деятельности предприятий : учеб. пособие / М.Я. Коробов. – К. : Знание, 2009.– 378 с.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в управлінні економічним потенціалом підприємств: методологія та організація: автореф. дис.… д-ра екон. наук : 08.00.09 / Р.О. Костирко. – К., 2010 . – 36 с.

Лаговська О.А. Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / О.А. Лаговська ; МОНМС України, Житомир. держ. технол. ун-т. –Житомир, 2012. – 40 c.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.06.04 / І.Д. Лазаришина ;Тернопільський держ. екон. ун-т. – Т., 2006. – 434 с.

Латыпова О.В. Экономико-экологический аналіз деятельности предприятия: теория, методология, методика и организация : дис.... д-ра. эконо. наук :Спец. 08.00.12 / Латыпова Ольга Владимировна. – М., 2005. –298 с.

Мельник В.М. Основы экономического анализа :учеб. пособие/ В.М. Мельник. – К. : Кондор, 2010. – 128 с.

Мних Є.В. Аналітичне забезпечення регулювання економічних процесів / Є.В. Мних //Вісник Чернігівського державного технологічного університету. –2013. – № 3 (68). – С. 168–173.

Мороз Ю.Ю. Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук :08.00.09 / Ю.Ю. Мороз ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 39 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Мн. : ООО «Новое знание», 2008. – 688 с.

Чигиринская О.С. Теория экономического анализа : учеб. пособие / О.С. Чигиринская, Т.М. Власюк. – К. : Центр научной л-ры, 2010. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.