DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-97-105

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Олена Олександрівна Григоревська, Ірина Василівна Христос

Анотація


Актуальність теми зумовлена тим, що на підприємствах такий розділ обліку ведеться в обов’язковому порядку. Облік праці і заробітної плати – одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних заінтересованих сторін – найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних структур. Для кожної зі сторін значення заробітної плати оцінюється по-різному, але повільність нарахування та утримання зачіпає інтереси всіх. Багато авторів ставить проблему організації обліку заробітної плати на головне місце серед інших аспектів облікової системи. У дослідженні порушено питання, які стосуються основних проблем обліку операцій із заробітної плати, наведено пропозиції щодо вирішення зазначених проблемних питань, окреслено завдання удосконалення операцій з обліку заробітної плати на підприємствах. Під час дослідження встановлено, що заробітна плата як важливе соціальне явище є мотиватором нарощування трудового потенціалу працездатного населення будь-якої країни. Доведено, що облік праці й заробітної плати – найважливіша ділянка роботи, що потребує точних та оперативних даних, у яких зазначаються зміни у чисельності та категорії працівників, витрати часу та виробничі витрати.

Ключові слова


заробітна плата; організація бухгалтерського обліку; організація оплати праці; тарифна система; нормування праці; облік оплати праці; облікова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Герасимчук Л.С. Шляхи вдосконалення обліку оплати праці /Л.С. Герасимчук, О.В. Кантаєва // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 12.– С. 186–194.

Завгородній В.П. Бухгалтерский облік в Україні /В.П. Завгородній. – К. : А.С.К., 2011. – 848 с.

Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам /О.Лишиленко //Бухгалтерський облік та аудит. –2012.

Островерха Р.Е. Організація обліку : навч. посібник / Р.Е. Островерха. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. –568 с.

Покатаєва О.В. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві / О.В. Покатаєва, Г.О. Кошулинська // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал / Серія : Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С.139–141.

Потриваєва Н.В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект / Н.В. Потриваєва, І.В. Савченко // Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 93–98.

Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р., № 108/95-ВР, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр.

Собко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством :навч. посібник / В.В. Собко. – К. : КНЕУ, 2012. – 526 с.

Шульга Н.В. Сутність оплати праці, її форми і системи / Н.В. Шульга // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. збірник ; відп. ред. О.О. Бєляєв. – К.:КНЕУ, 2012. – Вип. 10. – С. 73–77.

Яругова А.В. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / А.В. Яругова. – М. : Финансы и статистика,2011. – 240 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/gdn/zvz/zvz2015_u.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.