DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-79-96

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРИБУТКУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Микола Петрович Городиський, Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


Приділено увагу розвитку концептуальних засад внутрішнього контролю прибутку з урахуванням таких проблемних питань, що є малодослідженими у теоретичному та практичному аспектах, зокрема, відсутність належного контролю за процесом управління з точки зору ефективності та доцільності прийнятих управлінських рішень, недостатній рівень оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, орієнтація на минулі події без врахування прогнозних очікувань, неприділення належної уваги вивченню впливу ризиків на результати діяльності. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ролі внутрішнього контролю в управлінні ризиками та на цій основі в необхідності розвитку концептуальних засад внутрішнього контролю прибутку, орієнтованого на управління ризиками. Методологія дослідження ґрунтується на використанні загально-наукових і спеціальних методів дослідження, що дозволило науковообґрунтувати концептуальні засади внутрішнього контролю прибутку, орієнтованого на управління ризиками, в частині розвитку його змістовної компоненти у межах побудови нової концепції господарського контролю на основі застосування ризик-орієнтованого підходу на теоретичному, методологічному та практичному (організаційно-методичному) рівнях. У межах результатів дослідження обґрунтовано роль внутрішнього контролю в управлінні ризиками; виділено концептуальні засади ризик-орієнтованого внутрішнього контролю прибутку (базові положення, що відрізняються від діючих/розвивають діючі, нові завдання, нові об’єкти, методологічне забезпечення в частині принципів, методів, прийомів, способів, процедур) та надано їх характеристику; виділено завдання ризик-орієнтованого внутрішнього контролю (на стадіях попереднього, поточного та наступного контролю) та контрольні функції суб’єктів внутрішнього контролю, напрями їх координації з іншими суб’єктами управління. Новизна результатів дослідження, порівняно з існуючими розробками, полягає у вирішенні завдання, що пов’язане з формуванням системи внутрішнього контролю прибутку як підсистеми управління макро- та мікрорівня, що адекватна стану економічного розвитку, існуючим умовам господарювання з врахуванням домінуючих ризиків внутрішнього та зовнішнього середовищ функціонування підприємства. Практична значущість результатів дослідження полягає у їх спрямованості на підвищення ризикостійкості суб’єктів господарювання в умовах невизначеності та ризиків.

Ключові слова


внутрішній контроль; концепція контролю; ризики; прибуток; ризик-орієнтований внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Гиниятов Р. Риск и контроль (модель COSO)/Р.Гиниятов //Материалы института внутренних аудиторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iiaru.ru/inner_auditor/publication/member_ articles/risk_and_control_gniyatov/.

Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.iia_ru.ru/files/documents_open/IIAandPwc_survey_2013.pdf.

Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : монографія/ Т.О.Каменська; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. – 499 с.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та організація : монографія/ Р.О. Костирко. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2010. – 728 с.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в управлінні економічним потенціалом підприємств : методологія та організація : автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Р.О. Костирко. – К. : НАСОА, 2010. – 36 с.

Максименко А.Н. Идентификация и отражение в учете экономических ситуаций /А.Н. Максименко // Учет и статистика. – 2008. – № 12. – С. 75–78.

Новоселов И.В. Основанный на риске внутренний аудит – современное направление развития внутреннего аудита /И.В. Новоселов // Известия ИГЭА. – 2009. – № 4 – С. 38–41.

Яневич П.В. Управление рисками и использование риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите/ П.В. Яневич// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 1 – С. 46–47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.