DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-38-49

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Миколаївна Вигівська

Анотація


Проаналізовано сучасний стан пивоварних підприємств України, виявлено тенденції розвитку даної галузі та ідентифіковано організаційно-технологічні особливості функціонування суб’єктів господарювання в галузі пивоваріння. Досліджено обліково- контрольне забезпечення управління процесом виробництва на пивоварних підприємствах, що дозволило встановити проблемні питання організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку і контролю незавершеного виробництва підприємств галузі пивоваріння. Теоретично обґрунтовано доцільність застосування на досліджуваних підприємствах концепції калькулювання АВС, зокрема ідентифіковано АВС-операції, їх співвідношення з переділами технологічного процесу пивоваріння, а також визначено можливі бази розподілу витрат. У частині контролю незавершеного виробництва підприємств галузі пивоваріння визначено напрями організаційного та методичного характеру щодо вирішення виявлених проблемних питань. Розроблені пропозиції дозволяють у подальших дослідженнях удосконалити обліково-контрольне забезпечення управління незавершеним виробництвом на пивоварних підприємствах задля мінімізації виробничих втрат, браку виробництва та відходів.

Ключові слова


виробництво; незавершене виробництво; витрати; виробничі витрати; облік; контроль; калькулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук В. В сентябре Украина экспортировала пиво на сумму 1,5 млн. дол., импорт составил 1,6 млн. дол. /В.Бойчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://beercomments.com.ua/v-sentyabre-ukraina-eksportirovala-pivo-nasummu-15-mln-dol-import-sostavil-16-mln-dol/.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. /М.А. Вахрушина. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. :Омега,2004. – 576 с.

Виробництво основних видів промислової продукції за 2011–2014 роки /Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/prm_ric_u/vov2005_u.html.

Виробництво пива /Переробна промисловість:Виробництво харчових продуктів, напоїв // Бізнес України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uabiz.org/kved_2005/15.96.0.

Виробництво пива в Україні знизилося на чверть [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/agro/1067459-virobnitstvo-piva-vukrajini-znizilosya-na-chvert.html.

Воронова Е.Ю. Управленческий учет на предприятии : учеб. пособие /Е.Ю. Воронова, Г.В. Улина. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. – 248 с.

Маркетинговое исследование рынка пива в Украине 2015 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://koloro.ua/blog/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-rynka-piva-v-ukraine-2015-g.html.

Миронова Ю.Ю. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції за видами діяльності на підприємствах машинобудівної галузі /Ю.Ю. Миронова //Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» /Серія : Економічні науки. –2011. – № 98. – С. 322–329.

Пєтухова О.М. Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку / О.М. Пєтухова, Д.Е. Аманов // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 1 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 3716.

Річний звіт Публічного акціонерного товариства «Карлсберг Україна» за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://carlsbergukraine.com/company/shareholders/.

Річний звіт Публічного акціонерного товариства «Оболонь» за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.obolon.ua/file/site/Richnij_zvit_2014.pdf.

Річний звіт Публічного акціонерного товариства ПАТ «САНІнБев Україна» за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/46378/165/templ.

Скрипник М.І. АВС-калькулювання /М.І. Скрипник // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. –№ 3 (49). – С. 176–179.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.