DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-172-184

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Світлана Володимирівна Свірко

Анотація


Розглянуто положення теорії та організації бухгалтерсь­кого обліку загальновиробничих витрат великих промислових підприємств в сучасних умовах їх господарювання. Встановлено специфіку управління загальновиробничими витратами великих промислових підприємств залежно від організації виробництва та галузевих особливостей. Визначено їх роль та значення в управлінні собівартістю промислової продукції. Визначено порядок формування та розподілу загальновиробничих витрат відповідно до податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також запропоновано механізм їх узгодження. Запропоновано порядок закріплення постійних та змінних загальновиробничих витрат.


Ключові слова


бухгалтерський облік; загальновиробничі витрати; управління витратами

Повний текст:

PDF

Посилання


Верескун М. Наукове обґрунтування та методичне забезпечення управління конкурентоспроможністю великих корпоративних промислових підприємств / М.Верескун // Схід. – № 6(120). – 2012.

Тарасова О.В. Проблеми управління великими підприємствами в Україні / О.В. Тарасова // Науковий вісник // Одеський держ. економічний ун-т. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2006. – № 4(24). – С. 235–242.

Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посібн. / І.Є. Давидович. – К. : Центр навч. літ-ри, 2008. – 320 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2008. – 704 с.

Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 120 с.

Ковтун С. Управление затратами / С.Ковтун, Н.Ткачук, С.Савлук. – Харьков : Изд. дом «Фактор», 2008. – 272 с.

Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / А.А. Пилипенко. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2007. – 276 с.

Крушельницька О.В. Удосконалення системи управлін¬ня витратами на підприємствах / О.В. Крушельницька // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1. – С. 125–129.

Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах / А.І. Ясінська // Вісник Нац. ун-ту Львівська політехніка. – 2007. – № 14(594). – С. 357–360.

Христенко Л.М. Побудова системи управління витратами промислового підприємства / Л.М. Христенко, Р.О. Мозговий // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2011. – № 3(157). – С. 247–253.

Остапенко Т.М. Економічна сутність управління витратами / Т.М. Остапенко // Вісник СумДУ ; Серія «Економіка». – № 2. – 2013. – С. 85–91.

Рижикова Н.І. Управління витратами : навч. посібник / Н.І. Рижикова, О.В. Накісько. – Харків : ХНТУСГ, 2013. – 198 с.

Захарченко Л.А. Управління витратами : навч. посібник / Л.А. Захарченко, Ю.О. Жаданова, І.В. Яцкевич. – Одеса : ОНАЗ, 2009. – 216 с.

Большой бухгалтерский словарь / ред. А.Н. Азрилиян. – М. : Институт новой экономики, 1999. –570 с.

Мазуренко О.М. Бухгалтерський облік та аналіз загальновиробничих витрат: теорія, методика, організація : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О.М. Мазуренко ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Податковий кодекс України: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України від 02.12.2010 № 2755–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Бондаренко Т.Ю. Класифікація загальновиробничих витрат та підходи до їх поділу на постійні та змінні / Т.Ю. Бондаренко // Економічні науки : зб. наук. праць ; Серія «Облік і фінанси». – Вип. 10(37). – Ч. 1. – 2013. – С. 64–69.

Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект / В.М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 228 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.