ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ НА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Надія Іванівна Пилипів, Мар`ян Ігорович Борисовський

Анотація


Показано наявну та доповнену авторами класифікацію запасів окремо для потреб обліку та аналізу. Доведено необхідність класифікації запасів відповідно до галузевої специфіки підприєм­ства. Тому здійснено детальну класифікацію усіх найважливіших груп товарно-виробничих запасів (виробничих запасів, відходів виробництва, МШП, напівфабрикатів, браку, готової продукції) на підприємствах целюлозно-паперової галузі.


Ключові слова


класифікація; целюлозно-паперова промисловість; виробничі запаси; МШП; напівфабрикати; готова продукція; брак; виробничі відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрос С.В. Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / С.В. Андрос. – К., 2010. – 194 с.

Бакун Ю.В. Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Бакун Юлія Валеріївна. – К., 2002. – 252 с.

Басенко О.В. Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.В. Басенко. — К, 2008. — 23 с.

Верига Ю.А. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Ю.А. Верига. – К. : Центр навч. літератури, 2008. – 396 с.

Воронко Р.М. Класифікація товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі / Р.М. Воронко, В.О. Грезенталь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/

chem_biol/nvnltu/22_7/164_Wor.pdf.

Гарасим П.М. Курс фінансового обліку : навч. посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.

Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник / Т.В. Гладких. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 480 с.

Дикий С.С. Питання покращення обліку відходів та втрат деревини / С.С. Дикий // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного ун-ту. – 2003. – № 13.1. – С. 188–192.

Єрмак О.І. Фінансовий облік – І (облік активів) : навч. посібник / О.І. Єрмак. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2009. – 320 с.

Карабаза І.А. Облік і аналіз виробничих запасів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І.А. Карабаза. – К., 2010. – 163 с.

Кундеус О.М. Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.М. Кундеус. – Тернопіль, 2002. – 22 с.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О.В. Лишиленко. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 659 с.

Любезна І.В. Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І.В. Любезна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. –226 с.

Максимів Ю.А. Облік і аналіз комплексного використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ю.А. Максимів. – Івано-Франківськ, 2012. – 211 с.

Марущак Л.І. Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Л.І. Марущак. – К., 2008. – 205 с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів : наказ Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 р. № 2.

Нашкаревська Г.В. Фінансовий облік : навч. посібник / Г.В. Нашкаревська. – К. : Кондор, 2009. – 503 с.

Петраш В. Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат / В.Петраш. – Ужгород : ІВА, 2001. – 104 с.

Пушкар М.С. Фінансовий облік : підручник / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 628 с.

Примаков С.П. Технологія паперу і картону : навч. посібник / С.П. Примаков, В.А. Барбаш. – К. : ЕКМО, 2002. – 396 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.

Поплюйко А.М. Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування полтавської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.М. Поплюйко. — К, 2003. – 20 с.

Сайко О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.В. Сайко. — К., 2004. — 19 с.

Семенов Г.А. Економічний механізм формування та використання оборотного капіталу підприємств: монографія / Г.А. Семенов, А.В. Бугай, О.О. Єропутова. — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 364 с.

Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко – К. : Алерта, 2011. – 976 с.

Фінансовий облік : підручник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко та ін. – К. : Лібра, 2005. – 976 с.

Хмелевський С.М. Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит / С.М. Хмелевський. — К., 2003. — 24 с.

Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування : навч. посібник / Р.Л. Хом’як. – 2-ге вид., доп. і перероб. / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів : Бухгалтерський центр „Ажур”, 2009. – 1112 с.

Чаплінська А.А. Класифікація товарних запасів розд¬рібних торговельних підприємств / А.А. Чаплінська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2010. – Вип. ІІ / Економічні науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_3/247.pdf.

Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік : посібник / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. – К. : Академія, 2002. – 672 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-138-160

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.