DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-128-137

КЛІЄНТСЬКА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ОБЛІКОВЕ ПОНЯТТЯ

Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак

Анотація


Якісне банківське обслуговування значною мірою впливає на його фінансову стійкість та прибутковість через встановлення стабільних відносин з клієнтами. В умовах політичної, економічної та фінансової кризи вітчизняні комерційні банки втрачають значну кількість клієнтів, що зумовлено невиваженою політикою їх заохочення та обслуговування. Таким чином, клієнтська база має розглядатися не тільки з інформаційної точки зору, а й як важливий ресурс забезпечення стабільного та ефективного функціонування банку, а отже повинна мати вартісну оцінку та відповідне відображення в обліку. Першочергового впорядкування потребує понятійний апарат, адже поняття «клієнтська база комерційного банку» має дуальний характер: з одного боку – це ресурс комерційного банку; з іншого боку – може приносити дохід чи інші економічні вигоди. Проаналізовано існуючі підходи до трактування поняття «клієнтська база комерційного банку» та запропоновано його визначення як об’єкта оцінки в бухгалтерському обліку.


Ключові слова


клієнтська база комерційного банку; нематеріальні активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєва Т.А. Комплексна система управління клієнтською базою банку / Т.А. Васильєва, В.В. Федірко // Зб. наук. праць Черкаського держ. технологічного ун-ту / Серія Економічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 22–25.

Гайдунько Д.В. Маркетинговый анализ клиентской базы банка : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Д.В. Гайдунько ; Государственный университет управления. – М. : РГБ, 2002. – 157 с.

Д’яконов К.М. Термінологічні проблеми побудови системи управління клієнтською базою банку / К.М. Д’яконов, В.В. Федірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Вип. 21. – С. 149–155.

Квасницька Р.С. Управління клієнтською базою банку / Р.С. Квасницька, А.В. Ратич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kvasnitska-rs-ratich-av-upravlinnya-klientskoyu-bazoyu-banku.

Колчар Ю.О. Економічна характеристика нематері¬ального активу, пов’язаного з базовими депозитами банку / Ю.О. Колчар // Проблеми сталого розвитку національних економік : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ : Вид. дім «Гельветика», 2013. – 464 с. – С. 152–156.

Куди підуть клієнти банків, що збанкрутували [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/06/06/327495.

Кундря-Висоцька О.П. Причина та передумови знецінення гудвілу у банківському секторі України / О.П. Кундря-Висоцька, Ю.О. Колчар // Бізнесінформ. – 2014. – № 1. – С. 302–306.

Лисенок О.В. Управління фінансово-економічною діяльністю банків: теорія, методологія, практика : монографія / О.В. Лисенок. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 424 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_006.

Романов В.В. Система взаимоотношений российского коммерческого банка с клиентами : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / В.В. Романов ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. – М. : РГБ, 2005. – 164 с.

Суров Д.В. Формування клієнтської бази банківських установ України / Д.В. Суров // Молодий вчений. – 2013. – № 1(01). – С. 34–37.

Трикозенко О.Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку : монографія / О.Г. Трикозенко, І.Г. Брітченко ; за наук. ред. проф. І.Г. Брітченка – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 270 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.