КЛІЄНТСЬКА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ОБЛІКОВЕ ПОНЯТТЯ

Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак

Анотація


Якісне банківське обслуговування значною мірою впливає на його фінансову стійкість та прибутковість через встановлення стабільних відносин з клієнтами. В умовах політичної, економічної та фінансової кризи вітчизняні комерційні банки втрачають значну кількість клієнтів, що зумовлено невиваженою політикою їх заохочення та обслуговування. Таким чином, клієнтська база має розглядатися не тільки з інформаційної точки зору, а й як важливий ресурс забезпечення стабільного та ефективного функціонування банку, а отже повинна мати вартісну оцінку та відповідне відображення в обліку. Першочергового впорядкування потребує понятійний апарат, адже поняття «клієнтська база комерційного банку» має дуальний характер: з одного боку – це ресурс комерційного банку; з іншого боку – може приносити дохід чи інші економічні вигоди. Проаналізовано існуючі підходи до трактування поняття «клієнтська база комерційного банку» та запропоновано його визначення як об’єкта оцінки в бухгалтерському обліку.


Ключові слова


клієнтська база комерційного банку; нематеріальні активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєва Т.А. Комплексна система управління клієнтською базою банку / Т.А. Васильєва, В.В. Федірко // Зб. наук. праць Черкаського держ. технологічного ун-ту / Серія Економічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 22–25.

Гайдунько Д.В. Маркетинговый анализ клиентской базы банка : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Д.В. Гайдунько ; Государственный университет управления. – М. : РГБ, 2002. – 157 с.

Д’яконов К.М. Термінологічні проблеми побудови системи управління клієнтською базою банку / К.М. Д’яконов, В.В. Федірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Вип. 21. – С. 149–155.

Квасницька Р.С. Управління клієнтською базою банку / Р.С. Квасницька, А.В. Ратич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/kvasnitska-rs-ratich-av-upravlinnya-klientskoyu-bazoyu-banku.

Колчар Ю.О. Економічна характеристика нематері¬ального активу, пов’язаного з базовими депозитами банку / Ю.О. Колчар // Проблеми сталого розвитку національних економік : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ : Вид. дім «Гельветика», 2013. – 464 с. – С. 152–156.

Куди підуть клієнти банків, що збанкрутували [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/06/06/327495.

Кундря-Висоцька О.П. Причина та передумови знецінення гудвілу у банківському секторі України / О.П. Кундря-Висоцька, Ю.О. Колчар // Бізнесінформ. – 2014. – № 1. – С. 302–306.

Лисенок О.В. Управління фінансово-економічною діяльністю банків: теорія, методологія, практика : монографія / О.В. Лисенок. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 424 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_050.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_006.

Романов В.В. Система взаимоотношений российского коммерческого банка с клиентами : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / В.В. Романов ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. – М. : РГБ, 2005. – 164 с.

Суров Д.В. Формування клієнтської бази банківських установ України / Д.В. Суров // Молодий вчений. – 2013. – № 1(01). – С. 34–37.

Трикозенко О.Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку : монографія / О.Г. Трикозенко, І.Г. Брітченко ; за наук. ред. проф. І.Г. Брітченка – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 270 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-128-137

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.