DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-54-69

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОЦЕСУ ХЕДЖУВАННЯ

Валентина Віталіївна Ксендзук

Анотація


Розглянуто процес документування операцій хеджування та обґрунтовано необхідність визнання похідних фінансових інструментів первинними документами. На підставі виділених характеристик складання і ведення документів у системі бухгалтерського обліку процесу хеджування проаналізовано первинні документи відповідно до послідовності здійснення операцій процесу хеджування та запропоновано використовувати розроблені форми первинних документів у розрізі трьох груп документації (підготовча, основна та результативна). Отримані результати дослідження забезпечують системність та комплексність процесу документування, а також формування достовірних комунікаційних каналів для управління підприємством.


Ключові слова


процес хеджування; первинні документи; фінансові інструменти; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / К.В. Бойко // Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2010. – 19 с.

Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Т.А. Бутинець // Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2001. – 202 с.

Василенко Н.К. Облік і аналіз фінансових інструментів хеджування грошових потоків підприємств : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Н.К. Василенко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 21 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Здреник В.С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В.С. Здреник // ЖДТУ. – Житомир, 2010. – 305 с.

Змієнко В. Первинні документи: складаємо, заповнюємо, підписуємо / В.Змієнко // Бухгалтерський тиждень. – № 39. – 26 верес. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter.com.ua/articles/details/183563/.

Кожин К.В. Структурные продукты на российском рынке производных финансовых инструментов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Кожин Кирил Валентинович. – Санкт-Петербург, 2005. – 159 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://planetadisser.com/see/dis_211212.html.

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Мінфіну від 30.11.2001 № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 496 с.

Соловьёв П.Ю. Биржевой рынок производных финансовых инструментов: система управления рисками и ликвидностью : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Павел Юрьевич Соловьёв. – М., 2004 – 286 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/birzhevoi-rynok-proizvodnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-upravleniya-riskami-i-likvidno.

Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти : монографія / О.М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 454 с.

Таубинская О.Л. Налоговое регулирование рынка производных финансовых инструментов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Ольга Леонидовна Таубинская. – М., 2007. – 137 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.planetadisser.com/work/work_78871.html.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Шуліко А.О. Облік та аналіз операцій хеджування товарними деривативами : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А.О. Шуліко // ДВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.