DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-41-53

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Світлана Анатоліївна Гуненко

Анотація


Визначено основні теоретичні засади щодо оцінки ринкової вартості підприємства з метою її максимізації та управління. Розглянуто нормативно-правові та ненормативні акти, що регулюють оцінку майна та майнових прав. Визначено законодавство, яке використовується у сфері бухгалтерського обліку при здійсненні оцінки вартості підприємства. Вивчено цілі оцінки вартості підприємства та встановлено, що основною ціллю саме для оцінки ринкової вартості є продаж підприємства. Досліджено підходи та інформаційні джерела, що використовуються при визначенні ринкової вартості відповідно до законодавства України. Наведено етапи оцінки вартості підприємства (підготовчий, організаційний, методичний, результативний) та участь бухгалтера в цих етапах. Узагальнено фактори, що впливають на вартість підприємства, та встановлено основні з них, які впливають на максимізацію прибутку продавця підприємства. Доведено, що бухгалтерський облік є одним із основних джерел, яке повинно використовуватися при оцінюванні вартості підприємства.


Ключові слова


фактори, що впливають на вартість; оцінка; управління; інформаційне забезпечення; ринкова вартість; економічний потенціал; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Антосюк О.А. Етапи оцінки вартості підприємства / О.А. Антосюк // Тези міжвуз. наук.-практ. конф., присвяченої Дню науки. – ЖДТУ, 2012. – Т. 2. – С. 175–176.

Бродська І.І. Економічна сутність оцінки вартості підприємства / І.І. Бродська // Збірник наук. праць Луцького держ. техніч. ун-ту. – 2007. – Вип. 4(16). – Ч. 1. – 236 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2007_4_1/zbirnuk_O_FN_4has_1_29.pdf.

Глинська Г.Я. Оцінка вартості підприємства при злитті / Г.Я. Глинська // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 606. – С. 141–146 [Електронний ресурс].–Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2007_606/23.pdf.

Данілова Ю.Ю. Оцінка вартості підприємства / Ю.Ю. Данілова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/studconf/372.pdf

Казанцева С.А. Проблемы определения факторов, влияющих на формирование стоимости предприятия / С.А. Казанцева // Актуальные вопросы экономики и управления : материалы междунар. научной конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). – Т. 1. – М. : РИОР, 2011. – С. 183–188.

Калініна О.В. Оцінка вартості підприємства в сучасних умовах / О.В. Калініна, Е.А. Божко // Економіка промисловості та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики. – 2010. – № 2(10). – С. 43–50.

Капаруліна М.С. Максимізація вартості підприємства як критерій ефективності його функціонування / М.С. Капаруліна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf.

Лебедь Н.П. Оценка имущества в Украине: нормативно-методические подходы и практика проведения / Н.П. Лебедь // Українська інвестиційна газета. – 1999. – 20 черв. – С. 12–25.

Лесик Л.І. Чинники впливу на процес формування ринкової вартості промислового підприємства [Електронний ресурс].

Мазур О.О. Дослідження чинників формування вартості підприємств рекреаційної галузі [Електронний ресурс].

Мар’юк Т.В. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття «ринкова вартість підприємства» / Т.В. Мар’юк // Економіка розвитку. – 2011. – № 4 (60). – С. 102–105 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecoroz/2011_4/e114mari.pdf.

Міокова Г.І. Вартість підприємства та її оцінка / Г.І. Міокова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/25.pdf.

Нізяєва С.А. Ідентифікація методів оцінки ринкової вартості підприємства при діагностиці його економічної безпеки / С.А. Нізяєва // Економіка промисловості та організація виробництва. – 2012. – № 2. – С. 30–33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2012/№o2/30-33.pdf.

Островська Г. Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління / Г.Островська // Галицький економічний вісник. — 2011. — № 1(30). — С. 107–115.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М.О. Кизим, К.М. Забродський, В.А. Зінченко та ін. – Х. : Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. – 144 с.

Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" : Постанова Верховної Ради України від 10 верес. 2003 р. № 1440 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.

Прокопенко Н.В. Оценка стоимости интегрированной компании при слияниях и поглощениях / Н.В. Прокопенко, В.В. Литовченко [Електронний ресурс].

Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология : учеб. пособие / В.В. Царев, А.А. Канта¬рович. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 575 с.

Шаипова С.А. Деловая репутация как фактор формирования рыночной стоимости финансовой организации / С.А. Шаипова [Електронний ресурс].

Якупова Н.М. Стоимость предприятия в системе стратегического управления / Н.М. Якупова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vestnik.osu.ru/2003_6/21.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.