DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-344-359

ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Світлана Петрівна Ніколаєва

Анотація


Досліджено сутність лізингу як економічний категорії на основі чого обґрунтовано його багатоаспектність та визначено сфери його функціонування. Обґрунтовано міждисциплінарні зв’язки лізингу з економічними та правовими науками. Систематизовано сучасні концепції лізингу, визначено його функції в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова


лізинг; функції лізингу; концепції лізингу; фінансовий лізинг; оперативний лізинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабак Ю.М. Економічні й організаційні методи удосконалення лізингу в становленні технічної бази підприємств АПК: Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Луганський національний аграрний університет, – Луганськ, – 2009. – 22 с.

Баєва O.I. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, – Київ, – 2004. – 24 с.

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. / Бланк Игорь Александрович. – К.: “Ника-Центр”, 1998. – 480 с.

Бондар Т.А. Сутність лізингової діяльності в Україні та проблеми її регулювання // Науковий вісник Національного аграрного університету/ Редколегія: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. Вип.. 44. – К., 2001. – с. 189 – 191.

Борисюк О.В. Державне регулювання лізингових відносин в умовах розвитку ринкової економіки України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Тернопільський національний економічний університет, – Тернопіль, – 2010. – 23. с.

Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Брігхем Євхен. / Пер. з англ. – Київ : Молодь, 1997. – 1000 с.

Брюховецкая Н.Е. Трактовка лизинга и история его развития : сб. науч. тр. / Н. Е. Брюховецкая, Е. А. Киселѐва // Вестник Донецкого университета экономики и права. – Донецк : ДонУЭП, 2004. – № 2. – С. 143–149.

Васильчишин О.Б. Лізинг як вид підприємницької діяльності // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2002. – № 12. – С. 172-175.

Вишнякова І. Теоретичні аспекти визначення поняття “лізинг” //Вісник Академії митної служби України.-2002. – № 4 (16). – С. 22-30.

Годованець О.В. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, – 2005. – 23 с.

Горемыкин В.А. Лизинг: Учебник. М.: Изд.-торг. корпорация “Дашков и К”, – 2003. – 240 с.

Грабельська О.В. Лізинг: класифікація та ефективність застосування // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / О.В. Грабельська. – 2011. – № 704. – С. 89-94.

Гринчук Ю.С. Економічна природа та сутність лізингу в аграрному секторі економіки України //Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 35-40.

Гудима О.В. Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Дніпропетровський державний аграрний університет, – Дніпропетровськ, - 2005. – 23 с.

Бєлоусова О.С. Державне регулювання розвитку лізингу в Україні: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Академія муніципального управління. – Київ, – 2009. – 22 с.

Добровольська О.В. Фінансовий лізинг як альтернатива банківському кредитуванню / О.В. Добровольська, К.С. Городецька // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С. 361-364.

Економічний словник-довідник: [За ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного] / Худож. оформ. В.М. Шторгина. – К.: Феміда, 1995. – 368 с.

Есин А.С. Лизинговая деятельность в Российской Федерации: истоки и перспектива // Ученые записки Российского государственного социального университета / А.С. Есин,.– 2007. – № 4.

Жолнерчик Г.Ю. Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств: Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, – Київ, – 2010. – 18 с.

Жолнерчик Г.Ю. Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств: Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, – Київ, – 2010. – 18 с.

Іванишин В.В. Теоретичні аспекти економічного змісту, класифікації видів та відносин учасників агролізингу // Науковий вісник Національного аграрного університету / В.В. Іванишин. – К., 1997. – Вип. 56. – 2002. – С. 129-133.

Кабаніхіна К.В. Оцінка ефективності лізингу повітряних суден: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв'язку. – Національний авіаційний університет. - Київ, – 2002. – 20 с.

Карасьова Н.А. Реновація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах лізингу / Н.А. Карасьова // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 244: В 5 т. – Т.П. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 539 – 546.

Колесник І.В. Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу в умовах трансформаційної економіки: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – Економічна теорія. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, – Донецьк, – 2005 р. – 16 с.

Колеснікова О.М. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Національний аграрний університет, – Київ, – 2005. – 24 с.

Корінєв В.Л. Механізм формування лізингової угоди / В.Л. Корнєв// Вісник Запорізького національного університету. – № 4 (8). – 2010. – С. 247-254.

Корінєв В.Л. Сутність та види лізингу для підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво / В.Л. Корінєв. – 2011. – № 1. – С. 108-112.

Кравчук Н.О. Лізинг як форма інвестування (суть, значення, особливості бухгалтерського обліку) / Н.О. Кравчук // Перехідна економіка: проблеми теорії і практики: наук. зб. / за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 1999. – Вип. 5. – С. 203-206.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: [підручник для студ. вузів] / Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.

Кругляк О.В. Формування лізингових відносин у племінному скотарстві: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, – Київ,– 2009. – 22 с.

Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент: /Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. [Навчальний посібник.] – Херсон : Олді-плюс, 2003. – 256 с.

Левковець О.М. Економіко-організаційний механізм державного регулювання лізингу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Харків – 2001. – 22 с.

Лук’янова О.М. Шляхи удосконалення застосування лізингу рухомого складу на залізничному транспорті України: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Українська державна академія залізничного транспорту, – Харків, – 2011. – 22 с.

Ляхова Е.А. Общие тенденции развития лизингового бизнеса // Финансовые услуги. – 1998. – № 7-8. – С. 41-43.

Макеева В.Г. Лизинг: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004

Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: / Матюшенко І.Ю. [Навчальний посібник]. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.

Мужук Н.І. Формування економічного механізму лізингових відносин в інвестиційній діяльності: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03. – Організація управління, планування та регулювання економікою. Київ: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – 2002. – 20 с.

Настасьєв В.М. Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. – Інститут регіональних досліджень НАН України, – Львів, – 2006. – 20 с.

Овсак О.П. Організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій на авіаційному транспорті: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку. – Національний авіаційний університет, Київ. – 2003. – 20 с.

Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні / Я.В. Онищук // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 106-113.

Орлова О.М. Лізинг як ефективна форма інвестування на регіональному рівні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 238-244.

Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юшкович О.О., Завадський Й.С. – К.: Кондор, 2007.-358 с.

Подік А.В. Економічна сутність лізингу, його види та функції / А.В. Подік // Агросвіт. – 2007. – № 15. – С. 32–36.

Подольчак Н.І. Сутність та етапи реалізації лізингової діяльності підприємства / Н.І. Подольчак, А.Г. Загородній // Вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа. – 2009. – № 15. – С. 50–54.

Рязанова Н.О. Податок на прибуток підприємств та лізинг в Україні / Н.О. Рязанова / Н.О. Рязанова // Лізинг в Україні. – 2009. – № 2. – С. 11-15.

Саблук Р.П. Теоретичні аспекти лізингових відносин // Економіка АПК – 2000. – № 11. – С. 49-57.

Сапожников В.Н., Акимова Е.М., Осипов А.С. Лизинг: значение, сущность, возможности. Учеб. пос. /Моск. гос. строит. ун-т. – М.: МГСУ, 2000. – с. 92.

Семен Н.І. Функції лізингу в умовах становлення та розвитку фінансового ринку України / Н.І. Семен // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Вид. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2006. – № 567. – С. 302-308.

Смагулов Адилбек Концепция современного лизинга // Вестник университета “Туран”. – 2009. – № 1. – с. 33-36.

Топішко Т.І. Принципи функції та механізми лізингових операцій // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (4(44)) / Т.І. Топішко . с. 207-213.

Українсько-російський економічний тлумачний словник / Авт. упорядн. В.М. Копоруліна. – Х.: Факт, 2005. – 400 с.

Федірко М.М. Економічні передумови впровадження в Україні лізингу технологій і послуг // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1999. – Т.4. – № 2. – С. 141-145.

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: [Навчальний посібник]. – К.: Кондор, – 2005. – 400 с.

Фінанси підприємств: [Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем’яненко, Ю.Я. Лузан, П.Т. Саблун, В.М. Скужий та ін.; За ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

Хименский Г.А. Экономическая сущность лизинговых операцій и их учѐт / Г.А. Хименский // Бізнес. – 2007. – № 1. – С. 11–12.

Хомуляк Т.І. Облік і аудит лізингових операцій: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет, – Тернопіль, – 2008. – 22 с.

Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: [Підручник] / Школа І.М. Козменко В.М., Бабінська О.В. За ред. Школи І.М. – 2-ге видання, перероб. і доповн. – Чернівці: Книга-ХХІ. – 2007. – 544 с.

Шкуратов О.І. Розвиток лізингової діяльності аграрних підприємств: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, – Харків, – 2010. – 22 с.

Шулепова С.М. Лізинг і оренда: основні відмінності // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2000. – № 11. – С. 69-72.

Щебликіна І.О. Розвиток лізингу для забезпечення оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Національний аграрний університет, – Київ, – 2006. – 24 с.

Ющишина Л.О. Лізинг як окремий вид фінансування реальних інвестицій у підприємства України / Л.О. Ющишина, О.В. Градова // Економічні науки: Збірник наукових праць Луцького національного технологічного університету. – Серія “Облік і фінанси”. – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2012. – С. 502-507.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.