DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-122-130

ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Валентина Олександрівна Іваненко

Анотація


Обґрунтовано доцільність використання в комплексному економічному аналізі виробничої діяльності промислових підприємств показника “додана вартість” та розроблено методику його аналізу на основі даних статистичної звітності.

Ключові слова


промислове підприємство; статистична звітність; додана вартість; об'єкт аналізу; виробництво продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Анализ хозяйственной деятельности: [учеб. пособие] / [Бариленко В.И. и др.]; под ред. В.И. Бариленко. — М.: Издательство “Омега-Л”, 2009. – 414 с.

Андреєва Г.І. Економічний аналіз: [навч.-метод. посіб.] / Г.І. Андреєва. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

Баканов М.И. Теория экономического анализа: учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 536 с.

Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу: [підручник] / А.Д. Бутко. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2005. – 411 с.

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [учеб.] / О.Н. Волков, В.В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 424 с.

Кротов Ю. Материалоёмкость производства и чистая продукция / Ю. Кротов // Плановое хозяйство. – 1978. – № 11. – С. 70-79

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: [учеб. пособие] / Е.Б. Герасимова, М.В. Мельник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 192 с.

Мних Є.В. Цільова параметризація інформаційно-аналітичного забезпечення сучасного менеджменту / Є.В. Мних, Н.М. Пелешко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наукових праць / Серія: Економіка. – Рівне, 2008. – Ч. 2. – Вип. 4 (44). – 513 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз: [підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник; за ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ: [учеб.] / Г.В. Савицкая. – [9-е изд., испр.]. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2003. – 319 с.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник / А.Д. Шеремет. – [2-е изд., доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 366 с.

Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации: [учебник] / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – М.: Высшее образование, 2005. – 509 с.

Юрьева Т.В. Макроэкономика / Т.В. Юрьева, Е.А. Марыганова: Учебно-методический комплекс. – М.: 2008. – 286 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.